CHIST-ERA – Informační a komunikační vědy a technologie

CHIST-ERA – Informační a komunikační vědy a technologie


CHIST-ERA – Informační a komunikační vědy a technologie

TAČR Technická agentura České republiky

Cíl podpory: je aplikovaný výzkum z oblasti informačních a komunikačních věd a technologií. Výzvy budou věnovány tématům „Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions“ a „Towards Sustainable ICT“. Jedná se o podprogram 1 – Znalostní ekonomika   

Kdo může žádat:      

 • drobní, malí a střední podnikatelé na území celé České republiky včetně hl. m. Prahy
 • výzkumné organizace

Výše a míra podpory:

 • Alokace výzvy: 11 mil. EUR
 • Max. 85 % způsobilých výdajů
 • Max. výše dotace: 1 mil. EUR

Termín:     

7. 1. 2021 - 1. 3. 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 • Průmyslová vzor
 • Užitný vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Software
 • Poloprovoz
 • Léčebný postup
 • Patent
 • Ověřená technologie
 • Specializovaná mapa s odborným obsahem

Ostatní podmínky

 • Cílem programu je podpořit projekty jejichž výsledky mají vysoký potenciál rychle se uplatnit v nových produktech, výrobních postupech a službách
 • Prioritní oblasti Podprogramu 1 Znalostní ekonomika:
 • Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti tzv. General Purpose Technologies
 • Posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit
 • Posílení bezpečnosti a spolehlivosti
 • Mapování a analýza konkurenčních výhod
 • СHIST-ERA je evropský program pro výzkum budoucí a objevující se informace a sdělovacích technologií
 • O projekt se může ucházet konsorcium, který se minimálně skládá ze třech oprávněných účastníků projektu
 • V případě, že na projektu bude spolupracovat více českých subjektů (např. česká výzkumná organizace i český podnik), stále platí, že dohromady mohou za českou část v projektu obdržet maximálně 85 % intenzity podpory

 

Způsobilými výdaji jsou:

 • Osobní náklady včetně stipendií
 • Náklady na subdodávky  
 • Ostatní přímé náklady (náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, provozní náklady, cestovní náklady, odpisy atd.)
 • Nepřímé náklady  

 

Povinné přílohy k žádosti o podporu:

 • Návrh projektu
 • Čestné prohlášení za uchazeče
 • Účetní závěrky za roky 2017, 2018, 2019
 • Pokud výsledek typu Patent, musí uchazeč doložit průzkum trhu a patentovou rešerši 
 • TAČR application form