TREND – Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, podprogram 2 „Nováčci“ – 4. veřejná soutěž

TREND – Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, podprogram 2 „Nováčci“ – 4. veřejná soutěž


TREND – Podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, podprogram 2 „Nováčci“ – 4. veřejná soutěž

TAČR Technická agentura České republiky

Cíl podpory: je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Jedná se o přípravu čtvrté výzvy podprogramu Nováčci, která je zaměřená na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje  

Kdo může žádat:      

 • drobní, malí a střední podnikatelé na území celé České republiky včetně hl. m. Prahy

 •  výzkumné organizace

Výše a míra podpory:

 • max. 15 mil Kč
 • max. intenzita: 80 % (dle podporovaných aktivit a nastavení projektu)

Termín:     

cca 11. 3. 2021 – 28. 4. 2021  

Podporované aktivity zahrnují:

 • Průmyslová vzor
 • Užitný vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Software
 • Poloprovoz, ověřená technologie
 • Pouze v kombinaci s některým z výše jmenovaných budou akceptovány ještě tyto výsledky: P – patent, N – metodika (tj. NmetS, NmetC, NmetA)

Ostatní podmínky

 • Hlavním uchazečem může být pouze subjekt, který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či na kupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč
 • Hlavní uchazeč může podat maximálně 1 návrh projektu 
 • Maximální délka projektu 48 měsíců
 • Za způsobilé náklady nelze považovat investice

 

Způsobilými výdaji jsou:

 • Osobní náklady včetně stipendií
 • Náklady na subdodávky  
 • Ostatní přímé náklady (náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, provozní náklady, cestovní náklady, odpisy atd.)
 • Nepřímé náklady  

 

Povinné přílohy k žádosti o podporu:

 • Návrh projektu
 • Doložení uplatnění výsledků projektu
 • Ekonomické přínosy projekty
 • Čestné prohlášení za uchazeče
 • Účetní závěrky za roky 2017, 2018 a 2019