Středočeský kraj - návratná finanční výpomoc - pravidla I

Středočeský kraj - návratná finanční výpomoc - pravidla I


Středočeský kraj

Poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů – Pravidla I

 

Cíl programu:

 • Cílem návratné finanční výpomoci je podpora obnovy a rozvoje obcí a měst na území Středočeského kraje na předfinancování projektu spolufinancovaného z fondů EU/EHP nebo z národních zdrojů.

Kdo může žádat:

 • obec do 3000 obyvatel na území Středočeského kraje

Podporované oblasti:

 • Projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020 v Prioritních osách:
  • 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
  • 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  • 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  • 5: Energetické úspory
 • Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020:
  • Vzdělávání
  • Doprava
  • Integrovaný záchranný systém
  • Sociální integrace
  • Zateplování
  • Zdravotnictví

Intenzita podpory:

 • min. výše požadované a poskytnuté návratné finanční výpomoci: 250 000 Kč
 • max. výše požadované a poskytnuté návratné finanční výpomoci: 4 000 000 Kč
 • alokace programu: 30 000 000 Kč

Termín výzvy:

 • od 8. března 2021 od 09:00 hodin do 17. prosince 2021 do 14:00 hodin

Ostatní podmínky:

 • Finančním vypořádáním návratné finanční výpomoci se rozumí přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele.
 • Fondy EU/EHP se rozumí strukturální fondy EU a další finanční nástroje EU a EHP.
 • Předfinancováním projektu se rozumí dočasné použití peněžních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na financování podílu EU, státního rozpočtu apod., které budou následně ze strany poskytovatele dotace uhrazeny.
 • Počet žádostí jednoho žadatele není omezen. Další žádost může ale žadatel podat až po schválení finančního vypořádání návratné finanční výpomoci poskytnuté žadateli dle Pravidel na základě předchozí žádosti žadatele a na ni navazující smlouvy.

 

Povinné přílohy k žádosti:

 • Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo kopie smlouvy o poskytnutí dotace na projekt, na jehož předfinancování má být návratná finanční výpomoc poskytnuta,
 • Roční rozpočet žadatele na příslušný kalendářní rok,
 • Finanční plán projektu,
 • Poslední schválená rozvaha ze čtvrtletního výkazu.