STŘEDOČESKÝ KRAJ - NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC - PRAVIDLA II

STŘEDOČESKÝ KRAJ - NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC - PRAVIDLA II


Středočeský kraj

Poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů – Pravidla II

 

Cíl programu:

 • Cílem návratné finanční výpomoci je podpora obnovy a rozvoje obcí a měst nebo dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje v rámci tematického zadání „Dofinancování projektů v oblasti vzdělávání“, oblast podpory „Základní a mateřské školy“ nebo tematického zadání „Dofinancování projektů v oblasti životní prostředí“.

Kdo může žádat:

 • obec ve Středočeském kraji
 • dobrovolný svazek obcí vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona č. 128/2009 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Středočeského kraje

Podporované oblasti:

 • projektovou dokumentaci, analýzu, studii, posudek atd., na kterou je zároveň řádně podána žádost nebo už je poskytnuta dotace ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP na tematické zadání „Oblast vzdělávání“ nebo tematické zadání „Životní prostředí“

Intenzita podpory:

 • max. výše požadované a poskytnuté návratné finanční výpomoci: 4 000 000 Kč

Termín výzvy:

 • od 8. března 2021 od 09:00 hodin do 17. prosince 2021 do 14:00 hodin

Ostatní podmínky:

 • Počet žádostí jednoho žadatele není omezen. Další žádost může ale žadatel podat až po schválení finančního vypořádání návratné finanční výpomoci poskytnuté žadateli dle Pravidel II na základě předchozí žádosti žadatele a na ni navazující smlouvy.
 • Dofinancováním projektu se rozumí dočasné použití peněžních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje.
 • Návratná finanční výpomoc se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Roční rozpočet žadatele na příslušný kalendářní rok v základním členění příjmů a výdajů
 • Poslední schválená rozvaha ze čtvrtletního výkazu