MINISTERSTVO KULTURY - odbor regionální a národnostní kultury

MINISTERSTVO KULTURY - odbor regionální a národnostní kultury


MINISTERSTVO KULTURY - odbor regionální a národnostní kultury

Podpora regionálních kulturních tradic v roce 2021

Cíl podpory:

 • Cílem dotace je podpora projektů související s významnými jubilei.

Kdo může žádat:

 • obce a města
 • fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2019, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok.

Podporované aktivity:

 • Podporované aktivity zahrnují kulturní aktivity spjaté:
  • s významnými výročími měst a obcí,
  • s významnými výročími kulturně-historických událostí,
  • s významnými výročími význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury.

Intenzita podpory:

 • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % celkových neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu (podle možností rozpočtu MK a významu projektu).
 • Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu.

Termín výzvy:

 • 30. dubna 2021

Ostatní podmínky:

 • Výběrové dotační řízení není určeno pro státní příspěvkové organizace zřizované MK a pro subjekty spravující sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy.
 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele).
 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, jejichž problematika je přesně ohraničena, každý formou samostatné žádosti se samostatnými přílohami, každý v samostatné obálce.
 • MK doporučuje všem žadatelům, součástí jejichž projektů jsou také „open air“ akce, aby z důvodu zajištění optimálních hygienických podmínek pro všechny účastníky akce instalovali též bezbariérové toalety pro osoby s omezenou možností pohybu. Náklady s tím spojené jsou uznatelnými náklady projektu a mohou být hrazeny z dotace.
 • Příjemce dotace je oprávněn hradit z dotace také náklady projektu vzniklé předtím, než obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud přísluší jejich vznik do kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.

Způsobilé výdaje:

 • Z dotace nelze hradit investiční náklady, natočení a výrobu filmu, mzdy funkcionářů, zabezpečení chodu sekretariátu, taxi, pohonné hmoty, pohoštění a občerstvení, dary, včetně květinových, věcné ceny, reklamní předměty, zahraniční cesty, bankovní poplatky, účetní a právní služby, náklady na proškolení personálu nebo zpracování projektu a veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu.
 • Z dotace lze hradit jízdné pouze po ČR a jen ve výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla. Dotace může být použita na úhradu osobních nákladů, spojených s realizací schváleného projektu, tj. mzdových nákladů, ostatních plateb za provedenou práci a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. Konkrétní výše dotace na osobní náklady se může stanovit s přihlédnutím k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře.

Povinné přílohy k žádosti:

 • podrobný strukturovaný popis projektu,
 • kopie dokladu o právní osobnosti žadatele, je-li právnickou osobou,
 • u žádostí o dotace na spolupořadatelské akce kopie smlouvy, z níž vyplývá, že žadatel o dotaci ze státního rozpočtu nese odpovědnost za realizaci projektu,
 • projekty obsahující ediční činnost odborné posudky dvou prokazatelně nezávislých recenzentů.