MINISTERSTVO KULTURY - odbor památkové péče

MINISTERSTVO KULTURY - odbor památkové péče


MINISTERSTVO KULTURY - odbor památkové péče

Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021

 

Cíl programu:

 • Cílem dotace je financování příspěvků na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Kdo může žádat:

 • vlastníci kulturních památek – fyzické a právnické osoby
 • obce s rozšířenou působností

Podporované aktivity:

 • obnova movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou,
 • obnova movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Intenzita podpory:

 • max. podíl příspěvku na celkových ročních nákladech na obnovu kulturní památky: 80 %

Termín výzvy:

 • obec s rozšířenou působností do: 31. března 2021
 • vlastník kulturní památky do: 28. února 2021 na úřad příslušné ORP

Ostatní podmínky:

 • Žádost se předkládá na dvou předepsaných formulářích: „Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021“ a „Žádost o státní dotaci v roce 2021“.
 • Podíl příspěvku stanovený v rozhodnutí se vypočítává pouze z uznatelných nákladů. Podíl uvedený v rozhodnutí musí být dodržen.
 • Akce obnovy kulturních památek musí být realizovány a profinancovány do 31. 12. 2021.
 • Výše příspěvku je závislá na kvótě určené příslušné ORP, na množství podaných žádostí o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu ve spádové oblasti ORP a na celkové částce přidělené programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ze státního rozpočtu České republiky.

Způsobilé výdaje:

 • Z příspěvku ani povinného podílu příjemce na obnově kulturní památky nelze hradit veškeré výdaje spojené s obnovou.
  • Neuznatelné náklady jsou např.: modernizace objektů, archeologie, nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů, čištění a úklid budov, úpravy veřejných prostranství, pronájem lešení, kopie sochařských děl a výdusky, DPH – v případě, že vlastník je plátcem.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce,
 • Doklad osvědčující legální existenci žadatele,
 • Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce,
 • Kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek,
 • Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek.