MPO - Program The Country for the Future - III. veřejná soutěž

MPO - Program The Country for the Future - III. veřejná soutěž


Program The Country for the Future – Třetí veřejná soutěž

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl podpory: je zavedení inovace do praxe v malých a středních podnicích, včetně pořízení know-how, nových potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby   

Na co je možné získat podporu:

 • Inovace produktů
 • Inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby  
 • Inovace organizační   
 • Kombinace předchozích typů inovace, pokud tvoří smysluplný celek

Kdo může žádat:         

 • malé a střední podniky (dále také „MSP“)

Alokace výzvy:

 • pro rok 2021: 80 mil. Kč

Výše a míra podpory:

 • Max. 50 % způsobilých výdajů
 • Výše dotace max. 25 mil. Kč
 • Výše dotace v případě „de minimus“ max. 5 248 400 Kč

Termín:

 • Žádost je možné podávat od 21. 1. 2021 do 31. 3. 2021  

 

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • Zavedení úplně nového produktu   
 • Nahrazení vstupů materiály se zdokonalenými vlastnostmi
 • Přidání nových funkcí do již existujících výrobků (3D tisk, světlomety na kolo atd.)
 • Instalace nové nebo zdokonalené výrobní technologie (např. automatické zařízení nebo snímače pracující v reálném čase, pomocí kterých je možno nastavovat či regulovat procesy, robotizace)
 • Efektivnější procesy, které snižují spotřebu materiálů nebo energie na jednotku výstupu
 • Inovované metody logistiky, dodávek nebo distribuce jako zavedení čárových kódů nebo pasivních čipů (RFID)
 • GPS navigační systémy a satelitní systémy pro dopravní zařízení
 • Zavedení softwaru na identifikaci optimálních dodavatelských cest atd.
 • Jako relevantní pro třetí veřejnou soutěž byla vybrána tato aplikační odvětví Národní RIS3 strategie: 8.1.1 Pokročilé stroje / technologie pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl, 8.1.2 2 Digital Market Technologies a Elektrotechnika, 8.1.3 Dopravní prostředky pro 21. století, 8.1.4 Péče o zdraví, pokročilá medicína, 8.1.5 Kulturní a kreativní odvětví, 8.1.6 Udržitelné zemědělství a environmentální aplikační odvětví

  Ostatní podmínky:

 
 • Uchazeč může podat jenom jednu žádost o dotace  
 • Projekt nesmí být zahájen dříve než po podání žádosti o dotace
 • Doba trvání řešení projektu je maximálně 36 měsíců
 • Způsobilý uchazeč má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení
 • Podpora bude poskytována formou dotace v 1. kalendářním roce nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria k regulaci čerpání státního rozpočtu. Poskytovatel se zavazuje ve druhém a dalších letech řešení poskytovat příjemci účelovou podporu jednorázově na daný kalendářní rok vždy do 120 kalendářních dnů od začátku kalendářního roku za podmínky, že jsou splněny závazky příjemce vyplývající ze Smlouvy
 • Náklady na pořízení dlouhodobého majetku je možné uplatnit pouze do položky „de minimus – investice“

Vymezení uznatelných nákladů:

 • Náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv
 • Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • Osobní náklady
 • Režijní náklady (vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, a to zejména náklady na energie, administrativní zabezpečení, pomocný personál)
 • Náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek
 • Ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projekt

Přílohy k žádosti:

 • Návrh projektu s uvedením předmětu, cílů řešení a rozpočtu dle nákladových položek v jednotlivých letech řešení
 • Životopis řešitele projektu
 • Kopie dokladu o oprávnění k podnikání nebo jiného požadovaného oprávnění, je-li zvláštním právním předpisem vyžadováno oprávnění k činnosti, která bude vykonávána v souvislosti s řešením projektu
 • Čestné prohlášení, které potvrzuje způsobilost uchazeče  
 • Účetní závěrky za poslední dvě uzavřená účetní období