MZe - PODPORA ODKUPU A SCELOVÁNÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

MZe - PODPORA ODKUPU A SCELOVÁNÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ


MZe- PODPORA ODKUPU A SCELOVÁNÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Podprogram 129 420

 

Kdo může žádat:

 • Obce, svazky obcí,
 • vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Podporované aktivity:

 • podpora odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací.
 • Program bude podporovat odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím (viz § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 274/2001 Sb.“) a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České republiky.

Výše a míra podpory:

 • podpora ve výši 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání cen.
 • Alokace – 300 mil.Kč

Termín výzvy:

 • 15.2.2021 – 30.9.2022  nebo do vyčerpání alokace

Ostatní podmínky

Uznatelné náklady:

 • např. náklady na zpracování znaleckého posudku na určení ceny majetku, náklady na odkup pozemků s výjimkou pozemků nedílně souvisejících s uvedenou infrastrukturou, náklady na odkup vodovodní a kanalizační přípojky, náklady na odkup oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod, jiné neuznatelné náklady, rezervy, apod.).

Specifické podmínky:

 • Žadatel musí být po realizaci akce majoritní vlastník dané infrastruktury na daném území. U vodovodů to znamená zásobovat pitnou vodou více než 50% zásobovaných obyvatel dané oblasti (obce). U kanalizací to znamená zajistit odvádění a čištění odpadních vod více než 50% napojeních obyvatel dané oblasti (obce). V případě, že odkupovaný majetek leží na katastru více obcí, musí být tato podmínka splněna ve všech těchto obcích.
 • Žadatel ke dni vyhlášení výzvy nezaplatil prodávajícímu kupní cenu.

Přílohy k žádosti:

 • Kopie kupních smluv případně kopie smlouvy o smlouvě budoucí na výkup vlastnických práv k majetku
 • Situace pozemkové mapy (s jednoduchým a úplným zákresem rozsahu vykupovaného majetku).
 • Soupis vykupovaného majetku (nemovitostí i příslušenství) s uvedenou pořizovací (aktualizovanou) cenou objektů, která byla předána do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb. sníženou o % opotřebení dané infrastruktury.
 • Originál znaleckých posudků zajištěných žadatelem pro stanovení finanční hodnoty vykupovaného majetku.
 • Originál návrhu na vklad do katastru nemovitostí v případě, že je majetek v katastru nemovitostí veden
 • Formuláře S 09 systému EDS