MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - výzva č. 7

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - výzva č. 7


Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024

výzva č. 7

Cíl podpory: Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb: Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

Kdo může žádat:

 • kraj
 • obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části
 • obecně prospěšná společnost
 • církev a náboženská společnost
 • ústav
 • sociální družstvo
 • spolek
 • obchodní společnost

Kdo nemůže žádat:

 • příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem
 • organizační složka státu a státní příspěvková organizace
 • poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Výše a míra podpory:

 • celková alokace: 625 mil. Kč
 • max. 75 % uznatelných výdajů
 • max. výše dotace: 60 mil. Kč
 • min. výše způsobilých výdajů: 3 mil. Kč

Termín výzvy:

 • příjem žádostí: 6.5. - 7.7. 2021

Ostatní podmínky

 Podporované aktivity zahrnují:

 • Nová výstavba, v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo v souladu s národní sítí sociálních služeb
 • Přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb
 • Rekonstrukce budovy, za účelem změny užívání na objekt sociálního zařízení
 • Pořízení vnitřního vybavení (lůžka a nábytek), zdravotnických prostředků, technologického vybavení kuchyně a prádelny určené pro klienty novostaveb a rekonstrukcí, a to při zvyšování kapacit zařízení soc. služeb

 

Vymezení oprávněných žadatelů:

 • Žadatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace předloží Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
 • Žadatel je územně samosprávný celek a poskytování sociální služby bude zajištěno jiným subjektem, pak má povinnost vytvořit předpoklady oprávnění nejdéle k termínu naplnění indikátorů, uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude do sítě zařazen

 

Další informace:

 • Akce mohou být realizovány na celém území ČR
 • Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 30. 11. 2024
 • Činnosti bezprostředně související s akcí, které jsou uznatelné, mohou být zahájeny před podáním žádosti o poskytnutí dotace, uznatelnost výdajů od 1. 1. 2019 – 30. 11. 2024