MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - výzva č. 8

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - výzva č. 8


Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022

výzva č. 8

Cíl podpory: Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální péče: Podpora je určena pro budování a rozšiřování sociálních služeb tísňové péče. Tísňová péče se využívá především v péči o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Kdo může žádat:

 • kraj
 • obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části
 • obecně prospěšná společnost
 • církev a náboženská společnost
 • ústav
 • sociální družstvo
 • spolek
 • obchodní společnost

Kdo nemůže žádat:

 • příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem
 • organizační složka státu a státní příspěvková organizace
 • poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Výše a míra podpory:

 • max. 75 % uznatelných výdajů
 • max. výše dotace: 2 mil. Kč
 • min. výše způsobilých výdajů: 200 tis. Kč

Termín výzvy:

 • příjem žádostí: 1. 3. – 18. 4. 2021

Ostatní podmínky

 Podporované aktivity zahrnují:

 • Zajistit efektivitu a úsporný režim služby postupným rozšiřováním činností dispečinků asistivních technologií v závislosti na počtech a lokální koncentraci uživatelů.
 • Nákup systému obousměrné komunikace určené pro klienta, který pomáhá řešit komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí (a to i mimo bydliště), bez nutnosti trvalého dohledu pečující osoby či umístění klienta do pobytové služby sociální péče.
 • Nákup mobilní technologie, které s sebou osoba přenáší buď permanentně, nebo dle potřeby a charakteru jeho cesty, a jejichž provoz a alespoň některé funkce pracují autonomně, čili bez potřeby dalších speciálních zařízení. Tato zařízení ovšem mohou využívat běžně dostupné sítě, zejména telekomunikační, a další infrastrukturu budovanou nezávisle na specifických potřebách asistivních technologií.
 • Nákup stacionárních technologií, které vytvářejí prostředí, ve kterém se osoba může pohybovat (např. inteligentní, resp. monitorovaná domácnost, technologie pro orientaci nevidomých). Jde o speciální instalace, jejichž existence umožňuje nebo usnadňuje nějaký úkon nebo funkci uživatele.
   

Vymezení oprávněných žadatelů:

 • Žadatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace předloží Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
 • Žadatel je územně samosprávný celek a poskytování sociální služby bude zajištěno jiným subjektem, pak má povinnost vytvořit předpoklady oprávnění nejdéle k termínu naplnění indikátorů, uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude do sítě zařazen.

 

Další informace:

 • Akce mohou být realizovány na celém území ČR
 • Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 31. 12. 2022
 • Činnosti bezprostředně související s akcí, které jsou uznatelné, mohou být zahájeny před podáním žádosti o poskytnutí dotace, uznatelnost výdajů od data vyhlášení výzvy (tzn. od 26. 2. 2021)