MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - výzva č. 10

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - výzva č. 10


Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022

výzva č. 10

 

Cíl podpory: Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence: Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou terénní. Poskytovatel sociálních služeb musí v důsledku rozšíření zázemí navýšit kapacitu o alespoň 5 klientů.

Kdo může žádat:

 • kraj
 • obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části
 • obecně prospěšná společnost
 • církev a náboženská společnost
 • ústav
 • sociální družstvo
 • spolek
 • obchodní společnost

Kdo nemůže žádat:

 • příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem
 • organizační složka státu a státní příspěvková organizace
 • poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Výše a míra podpory:

 • celková alokace: 30 mil. Kč
 • max. 75 % uznatelných výdajů
 • max. výše dotace: 3 mil. Kč
 • min. výše způsobilých výdajů: 250 tis. Kč

Termín výzvy:

 • příjem žádostí: 1. 3. – 4. 4. 2021

Ostatní podmínky

 Podporované aktivity zahrnují:

 • Nová výstavba zázemí poskytovatelů sociálních služeb
 • Rekonstrukce stávajících budov – nástavba, přístavba a stavební úpravy zázemí poskytovatelů sociálních služeb
 • Pořízení vnitřního vybavení zázemí
 • Pořízení vybavení společných koupelen pro klienty terénních služeb

 

Vymezení oprávněných žadatelů:

 • Žadatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace předloží Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
 • Žadatel je územně samosprávný celek a poskytování sociální služby bude zajištěno jiným subjektem, pak má povinnost vytvořit předpoklady oprávnění nejdéle k termínu naplnění indikátorů, uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude do sítě zařazen.

 

Další informace:

 • Akce mohou být realizovány na celém území ČR
 • Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 31. 12. 2022
 • Činnosti bezprostředně související s akcí, které jsou uznatelné, mohou být zahájeny před podáním žádosti o poskytnutí dotace, uznatelnost výdajů od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022