MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - výzva č. 11

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - výzva č. 11


Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022

výzva č. 11

 

Cíl podpory: Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb: Podpora je určena pro poskytovatele terénních služeb, případně terénních služeb v kombinaci s ambulantní službou. V rámci výzvy bude možné pořízení automobilu bez dalších úprav, a to za účelem dopravy zas klientem a případně i za účelem převozu klienta. V rámci výzvy je také možné pořídit vozidlo s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu, např. instalací nájezdové rampy, systému uchycení invalidního vozíku.

Kdo může žádat:

 • kraj
 • obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části
 • obecně prospěšná společnost
 • církev a náboženská společnost
 • ústav
 • sociální družstvo
 • spolek
 • obchodní společnost

Kdo nemůže žádat:

 • příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem
 • organizační složka státu a státní příspěvková organizace
 • poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Výše a míra podpory:

 • max. 75 % uznatelných výdajů
 • max. výše dotace pro pořízení automobilu bez dalších úprav: 600 tis. Kč
 • max. výše dotace pro pořízení automobilu s úpravou pro převoz osob s omez. schopností pohybu: 1 mil. Kč

Termín výzvy:

 • příjem žádostí: 15. 3. – 11. 4. 2021

Ostatní podmínky

 Podporované aktivity zahrnují:

 • Pořízení vozidla bez dalších úprav

 • Pořízení vozidla bez dalších úprav do ztížených terénních nebo klimatických podmínek [1]
 • Pořízení vozidla s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu[2]

 

Vymezení oprávněných žadatelů:

 • Žadatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace předloží Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
 • Žadatel je územně samosprávný celek a poskytování sociální služby bude zajištěno jiným subjektem, pak má povinnost vytvořit předpoklady oprávnění nejdéle k termínu naplnění indikátorů, uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude do sítě zařazen.

 

Další informace:

 • Akce mohou být realizovány na celém území ČR
 • Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 31. 12. 2022
 • Činnosti bezprostředně související s akcí, které jsou uznatelné, mohou být zahájeny před podáním žádosti o poskytnutí dotace, uznatelnost výdajů od data vyhlášení výzvy (tzn. od 26. 2. 2021)

 


[1] Ztíženými terénními nebo klimatickými podmínkami se pro účely výzvy myslí především horské oblasti. Žadatel musí využití této aktivity popsat a zdůvodnit v investičním záměru.

[2] V investičním záměru žadatel popíše požadované úpravy vozidla a zdůvodní jejich využití pro cílovou skupinu klientů.