Středočeský kraj - fond ŽP a zemědělství

Středočeský kraj - fond ŽP a zemědělství


Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

Středočeský kraj

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je podpora projektů zaměřených na podporu výstavby nových rybníků, obnovu zaniklých, rekonstrukci a odbahnění rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů a tůní, které přispívají ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.

Kdo může žádat:

 • obec na území Středočeského kraje do 2 000 obyvatel,
 • dobrovolný svazek obcí – vzniklý na území Středočeského kraje. Součástí dobrovolného svazku obcí mohou být pouze obce do 2 000 obyvatel.

Podporované aktivity:

 • rybníky a malé vodní nádrže v oblastech podpory:
  • výstavba nových rybníků a malých vodních nádrží
  • rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží

Intenzita podpory:

 • alokace programu: 20 000 000 Kč
 • max. výše požadované a poskytnuté dotace: 1 000 000 Kč
 • min. spoluúčast: 10 % celkových uznatelných nákladů

Termín výzvy:

 • od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin do 20. dubna 2021 do 15:00 hodin

Ostatní podmínky

 • V rámci Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství lze žádat pouze na jednu Oblast podpory.
 • Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o projekt investičního charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem a neinvestičním charakterem.
 • Jeden projekt dle tohoto Programu není možné podporovat z více Programů 2021 Středočeského kraje pro poskytování dotací.
 • Příjemce je povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny v místě a čase obvyklé.

   

Způsobilé výdaje:

 • Předmětem žádosti mohou být pouze peněžní prostředky, které jsou uznatelnými náklady projektu od 1. 1. 2021.
 • Z dotace lze hradit a zároveň uznatelné náklady jsou:
  • stavební práce přímo související s vodním dílem:
   • výstavba a rekonstrukce hrází, břehů, požeráku a dalších staveb souvisejících s vodním dílem,
   • zemní, bourací a demoliční práce,
   • odstranění sedimentu rybníka nebo malé vodní nádrže,
   • odvoz a likvidace sedimentu, o doprovodná dešťová kanalizace,
  • průzkumné práce (rozbor sedimentu, vytýčení stávajících inženýrských sítí apod.).
 • Z dotace nelze hradit a zároveň neuznatelné náklady jsou:
  • stavební práce, které nesouvisí s vodním dílem,
  • nákup budov či pozemků,
  • akumulační nádrže pro dešťovou kanalizaci,
  • úhradu běžných provozních výdajů,
  • projektovou dokumentaci (veškeré stupně vč. dokumentace skutečného provedení),
  • technický dozor stavebníka (investora),
  • koordinátor BOZP na staveništi,
  • zpracování žádosti o dotaci a odměnu projektovému manažerovi.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Kopie identifikace z RES (rejstřík ekonomických subjektů) je-li žadatelem obec.
 • Dokument o založení dobrovolného svazku obcí v případě žadatele dobrovolného svazku obcí.
 • Projektová dokumentace projektu.
 • Položkový rozpočet projektu.
 • Kopie usnesení zastupitelstva/rady obce o podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2021 a závazku spolufinancování projektu z rozpočtu obce.
 • Výčet pozemků, na kterých bude projekt realizován, včetně vyjádření vlastníka pozemku, je-li odlišný od žadatele.
 • Výpis z katastru nemovitostí, ne starší než třicet kalendářních dnů, týkající se pozemků nebo staveb, na kterých má být projekt realizován.
 • Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele.