SFDI - Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy

SFDI - Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy


Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury

Zaměření: Program zaměřen na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy

Kdo může žádat:                

 • kraj,
 • jeho organizační složka, nebo
 • jeho příspěvková organizace, která vykonává správu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje.

Cíl podpory:

 • Prostředky mohou být využity pouze na Akce, které naplňují cíle Akčního plánu Strategie BESIP 2021-2030, konkrétně:
 1. odstranění nehodových lokalit se stromy
 2. osazení zábran proti podjetí motocyklisty a zajištění protismykové úpravy v nehodových obloucích motocyklistů
 3. odstranění obecně nehodových lokalit
 4. obnova svislého a vodorovného dopravního značení u železničních přejezdů na krajských komunikacích, s výjimkou lokalit, kde bude docházet ke zvýšení úrovně zabezpečení železničních přejezdů

Intenzita podpory:

 • maximálně do výše 85 %
 • maximální výše Příspěvku pro jeden kraj (bez ohledu, zda Žadatelem je kraj, nebo jeho organizační složka či příspěvková organizace) je 15 mil. Kč

Termín výzvy: 

 • příjem žádostí do 25. 6. 2021

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

 1. úprava směrového a výškového vedení pozemní komunikace vč. drobných úprav mostů, opěrných zdí a jiných objektů, které jsou součástí pozemní komunikace;
 2. úprava šířkového uspořádání pozemní komunikace;
 3. změna počtu a/nebo uspořádání jízdních pruhů;
 4. úprava tvaru křižovatky;
 5. světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na křižovatkách;
 6. úprava vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu – vstupní brány do obcí), fyzické zúžení pozemní komunikace;
 7. zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích;
 8. úprava vodorovného a svislého dopravního značení, doplnění zvýrazňujících optických prvků na pozemních komunikacích – zvýrazňujících sloupků, obrubníkových odrazek;
 9. instalace dopravních zařízení;
 10. instalace záchytných zařízení (jedná se o investiční Akci), nebo výměna technicky nevyhovujícího záchytného zařízení za nové (jedná se o neinvestiční Akci)

Neuznatelné náklady:

 1. demolice objektů
 2. veřejné osvětlení
 3. přeložky
 4. dešťová a splašková kanalizace nebo kanalizační řady, včetně úprav k odvádění vody
 5. čištění komunikací, příkopů a dalšího příslušenství, proplach kanalizace, úklid stavby
 6. příjezdové a přístupové cesty k objektům, schodiště, rampy
 7. sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti;
 8. osázení vegetací a sadové úpravy a s tím související práce
 9. vstupy do budov a jejich vnitřní bezbariérové úpravy (např. výtah, rampa atd.) dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.;
 10. ostatní konstrukce bez přímého vztahu k účelu Akce, pro kterou se finanční prostředky poskytují
 11. izolace přilehlých budov a podezdívek oplocení
 12. svislá a vodorovná dopravní značení pozemní komunikace, která nesouvisí se zvýšením bezpečnosti a s předmětem žádosti o poskytnutí Příspěvku
 13. parkoviště
 14. oplocení včetně podezdívek
 15. náklady na zpracování veškeré projektové dokumentace
 16. geodetické a geometrické práce
 17. vedlejší rozpočtové náklady, např. ztížené stavební podmínky, provozní vlivy, přirážky, provoz investora, stavební a autorský dozor, veškeré zkoušky atd.
 18. veškeré správní poplatky
 19. náklady spojené se zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 

Povinné přílohy žádosti

 1. řádně vyplněný Průvodní list k Žádosti
 2. popis a charakteristika Akce
  1. Základní údaje o dotčené lokalitě
  2. Podrobná charakteristika dílčích cílů Akce a její koncepčnost. Zdůvodnění Akce s ohledem na potřeby všech účastníků provozu
 3. projektová dokumentace Akce
 4. čestné prohlášení o shodě projektových dokumentací
 5. oceněný soupis prací
 6. pravomocné stavební povolení
 7. kladné stanovisko Policie ČR
 8. Volitelně (pro případ započtení bodů do hodnocení) Audit bezpečnosti provedený dle Metodiky provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR
 9. Doklad o koordinaci Akce se správcem přilehlé komunikace (v případě silnic I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR, v případě místních komunikací obce) v případě koordinovaných akcí, jejichž realizace je plánována současně.