MŠMT - Kapacity základního školství

MŠMT - Kapacity základního školství


Program Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí v letech 2021-2028

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je zajištění kapacit plně organizovaných základních škol v oblastech, které byly ve velké míře zasaženy rezidenční suburbanizací a vykazují nedostatek kapacit základního školství.

Kdo může žádat:

 • Obec
 • Dobrovolné svazky obcí

Podporované oblasti:

 • Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí – realizace určených projektů nových plně organizovaných škol,
 • Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí – budou vyhlášeny kolové výzvy pro přístavby, nástavby a jiná rozšíření stávajících škol.

Intenzita podpory:

 • Min. podíl účasti vlastních zdrojů žadatele na celkových uznatelných výdajích:
  • obec: 30 %,
  • dobrovolný svazek obcí: 15 %.

Termín programu:

 • První čtvrtletí 2021

 


Ostatní podmínky

 • Podmínkou pro zařazení jmenovitě určeného projektu do podprogramu je:
  • výstavba plně organizované školy ev. svazkové školy s kapacitou minimálně 18 kmenových tříd pro 540 žáků,
  • definovaná právní subjektivita žadatele,
  • řešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací,
  • soulad pozemků dotčených budoucí stavbou školy a podmínek pro jejich využití s platným územním plánem,
  • zpracovaná demografická studie,
  • zpracovaná studie stavby.

 

Způsobilé výdaje:

 • Jednotková cena uznatelných výdajů je stanovena na 750 000 Kč na vybudované místo pro jednoho žáka. V případě překročení této jednotkové ceny, bude rozdíl nákladů hrazen z vlastních zdrojů žadatele.
 • Uznatelné výdaje budou stanoveny s odkazem na výši jednotkové ceny/měrnou jednotku (obestavěný prostor a plocha užitková čistá).