Středočeský kraj - Program EVVO

Středočeský kraj - Program EVVO


Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Středočeský kraj

Cíl programu:

 • Cílem programu je zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel na území Středočeského kraje, která úzce souvisí se vzděláním k udržitelnému rozvoji v souladu s krajskou koncepcí EVVO pro roky 2021–2026.

Kdo může žádat:

 • právnická osoba, nestátní nezisková organizace, obec, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není Středočeský kraj,
 • obchodní společnost aj., podnikající fyzická osoba (OSVČ) a fyzická osoba nepodnikající, vyvíjející ve Středočeském kraji veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO.

Podporované aktivity:

 • Osvětová činnost
  • ekologické výukové programy, přednášky, semináře, výstavy, naučné a osvětové materiály,
  • pobyty v naučných střediscích ekologické výchovy, terénní cvičení, odborné exkurze, osvětové akce,
  • realizace nových a obnova stávajících naučných stezek.
 • Technické a odborné zázemí k zajišťování EVVO
  • vytváření technického a odborného zázemí středisek EVVO.

Intenzita podpory:

 • min. výše požadované dotace: 10 000 Kč
 • max. Výše požadované dotace: 500 000 Kč
 • alokace programu: 7 000 000 Kč

Termín výzvy:

 • od 3.3.2021 od 09:00 hodin do 18.3.2021 do 16:00 hodin

Ostatní podmínky

 • Maximální výše požadované dotace pro 1 žadatele je stanovena na 500 000 Kč.
 • Žadatel může předložit v rámci tohoto Programu více žádostí, a to samostatně na každou akci/projekt, která splňuje požadavky tohoto Programu, maximálně však v celkovém součtu požadovaných dotací uvedených v žádostech žadatele ve výši 500 000 Kč.
 • V rámci jedné žádosti nelze kombinovat více Tematických zadání.
 • Akce/Projekt musí být příjemcem dotace realizován na území Středočeského kraje.
 • Dotaci z Programu je možné poskytnout na akce/projekty spolufinancované ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie (v případě povolení spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo Evropské unie).
 • Jednu akci/projekt dle tohoto Programu není možné podpořit z více dotačních titulů (Fondů) Středočeského kraje.

 

Způsobilé výdaje:

 • Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací akce/projektu od 1. 1. 2021 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu, na který byla příjemci dotace poskytnuta.
 • Náklady, které lze hradit z dotace:
  • Mzdové náklady včetně odvodů zaměstnavatele, které jsou odměnou za realizaci akce/projektu a ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ), a to maximálně ve výši 50 % z celkové výše poskytnuté dotace.
  • Režijní náklady – v prostorách pronajatých a využívaných příjemcem dotace k administraci a realizaci akce/projektu (nájemné, služby související s nájemným – plyn, teplo, elektřina, voda), a to maximálně ve výši 20 % z celkové výše poskytnuté dotace.
  • Zákonné cestovní náhrady, pohonné hmoty, věcné ceny při soutěžích.
  • Nákup materiálu (výdaje na pořízení spotřebního materiálu souvisejícího s akcí/projektem).
  • Drobný hmotný dlouhodobý majetek s pořizovací hodnotou od 3 000 Kč do 40 000 Kč, případně dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací hodnotou vyšší než 40 000 Kč.
  • Doprava a ubytování ve střediscích ekologické výchovy, na odborných exkurzích, osvětových akcích apod.
  • Služby – např. pronájem prostor a techniky, tisk, distribuce publikací, grafické práce, služby odborných školitelů a průvodců.
  • Náklady na vybudování nebo rekonstrukci prostor prokazatelně využívaných v rámci EVVO.
 • Neuznatelné náklady, které nesmí být součástí rozpočtu akce/projektu:
  • Dary (s výjimkou věcných cen při soutěžích), kapesné, bankovní poplatky, splátky půjček.
  • Úhrada nákladů spojená s vypracováním nabídky akce/projektu (náklady spojené s podáním žádostí o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy).
  • Dobrovolnická práce.
  • Cestovní náhrady nad rámec vymezený zákonem.
  • Nemovitosti a pozemky, dopravní prostředky.
  • DPH, o jejíž vrácení má příjemce právo zpětně žádat.
  • Ostatní výdaje, u kterých nelze prokázat jejich přímý vztah k akci/projektu.

 

Povinné přílohy žádosti:

 • Doklad osvědčující legální existenci žadatele.
 • Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu, pokud skutečnost, kdo je statutárním orgánem, nevyplývá z výše uvedených dokladů, je-li žadatelem právnická osoba.
 • Fotodokumentace stávajícího stavu realizované akce/projektu před zahájením prací.
 • Výčet pozemků, na kterých bude akce/projekt realizován, včetně vyjádření vlastníka pozemku, je-li odlišný od žadatele.
 • Doložení výše spolufinancování.
 • Výpis z katastru nemovitostí.