Středočeský kraj - Hasiči

Středočeský kraj - Hasiči


Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Středočeský kraj

Cíl programu:

 • Cílem programu je podpora kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2021 z rozpočtu Středočeského kraje, podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva a vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva.

Kdo může žádat:

 • V rámci tematického zadání „Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2021 z rozpočtu Středočeského kraje
  • Obec se sídlem ve Středočeském kraji, která je zřizovatelem vybrané jednotky SDH, která je příjemcem dotace v rámci programu „014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí“ zabezpečovaného MV-GŘ HZS ČR pro rok 2021.
 • V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva"
  • Spolek, organizace s celokrajskou působností, zajišťující požadované činnosti v celém území Středočeského kraje.
 • V rámci tematického zadání "Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva"
  • Obec se sídlem ve Středočeském kraji, která je zřizovatelem jednotky SDH kategorie JPO II, JPO III a JPO V.

Podporované aktivity:

 • Tematické zadání: Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2021 z rozpočtu Středočeského kraje
  • Pořízení a rekonstrukce CAS
  • Pořízení nového dopravního automobilu
  • Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
 • Tematické zadání: Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva
  • Zajištění činnosti krajské působnosti při preventivně výchovné činnost občanů a ochraně obyvatelstva, sportovních akcích v požárním sportu, reprezentace kraje v požárním sportu a jiných akcích zaměřených na oblast PO, oblasti práce s mládeží
 • Tematické zadání: Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva

Intenzita podpory:

 • Alokace programu: 42 000 000 Kč
 • Min. výše a max. výše požadované dotace a současně max. výše poskytnuté dotace:
  • V rámci tematického zadání „Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2021 z rozpočtu Středočeského kraje“ v oblastech podpory:
   • Pořízení a rekonstrukce CAS: min. 500 000 Kč, max. 1 000 000 Kč
   • Pořízení nového dopravního automobilu: min. 50 000 Kč, max. 300 000 Kč
   • Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice: min. 100 000 Kč, max. 3 000 000 Kč
  • V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva“:
   • min. 2 000 000 Kč, max. 3 300 000 Kč
  • V rámci tematického zadání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva“:
   • min. 30 000 Kč, max. 100 000 Kč
 • Minimální spoluúčast žadatele: 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu

Termín výzvy:

 • od 6. dubna 2021 od 09:00 hodin do 20. dubna 2021 do 15:00 hodin

Ostatní podmínky

 • Žadatel může podat více žádostí dle tohoto Programu (ale pouze jednu v rámci jednoho tematického zadání), ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podání žádostí stanovené Programem.
 • Výjimku pro podání více žádostí dle oblastí podpory v tematickém zadání „A – Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2021 z rozpočtu Středočeského kraje“ tvoří vydání rozhodnutí MV – GŘ HZS ČR o poskytnutí více dotací jednotlivému žadateli v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí v daném roce.
 • Jednu akci/ jeden projekt dle tohoto Programu:
  • není možné podporovat z více dotačních titulů (Fondů) Středočeského kraje,
  • je možné podporovat ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie (v případě povolení spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo evropské unie).

 

Způsobilé výdaje:

 • Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací akce/projektu od 1. 1. 2021 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu, na který byla příjemci dotace poskytnuta.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Položkový rozpočet akce/projektu.
 • Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Potvrzení HZS Středočeského kraje o zařazení JSDH v krizovém plánu Středočeského kraje k plnění distribuce při řešení krizových situací.
 • Potvrzení HZS Středočeského kraje o předurčenosti jednotky SDH obce pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.
 • Potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU (pouze v případě spolufinancování dotací ze státního rozpočtu nebo Fondů EU).
 • Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele nebo ověřená kopie uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele zmocněncem na základě plné moci.