Středočeský kraj - Fond sportu a volného času

Středočeský kraj - Fond sportu a volného času


Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času

Středočeský kraj

 

Cíl programu:

 • Cílem investiční podpory programu v rámci tematického zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit je výstavba nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.
 • Cílem neinvestiční podpory programu v rámci tematického zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit je podpora činnosti související se sportovními a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže (např. opravy a údržby sportovních zařízení a zařízení, která slouží k volnočasové činnosti dětí a mládeže).
 • Cílem neinvestiční podpory programu v rámci tematického zadání Podpora vrcholového sportu je podpora sportovních subjektů související s vrcholovou sportovní činností; kritérium „vrcholového sportu“ splňují účastníci nejvyšších celorepublikových akcí juniorů a seniorů a dále pak mezinárodní akce typu Mistrovství světa, Evropy či Světových pohárů v kategorii juniorů či seniorů.
 • Cílem neinvestiční podpory programu v rámci tematického zadání Podpora handicapovaných je podporu činnosti související se sportovními a volnočasovými aktivitami handicapovaných dětí, mládeže a dospělých.

Kdo může žádat:

 • V rámci tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora
  • nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církve nebo náboženské společnosti,
  • obce.
 • V rámci tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora
  • školy a školská zařízení,
  • nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, školské právnické osoby, církve nebo náboženské společnosti.
 • V rámci tematického zadání „Podpora vrcholového sportu“ v oblasti podpory „neinvestiční podpora
  • právnické osoby Středočeského kraje, jejichž hlavní činností jsou sportovní aktivity na vrcholové úrovni (sportovní subjekty).
 • V rámci tematického zadání „Podpora handicapovaných“ v oblasti podpory „neinvestiční podpora
  • školy a školská zařízení,
  • nestátní neziskové organizace pracující s handicapovanými dětmi, mládeží a dospělými – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církve nebo náboženské společnosti, fyzické osoby (dospělí s handicapem a zákonný zástupce handicapovaného.

 

Podporované aktivity:

 • Sportovní a volnočasové aktivity – investiční i neinvestiční podpora
 • Podpora vrcholového sportu – neinvestiční podpora
 • Podpora handicapovaných – neinvestiční podpora

 

Intenzita podpory:

 • Investiční podpora (Podpora sportovních a volnočasových aktivit): 40 000 Kč – 300 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednorázový nákup dlouhodobého hmotného majetku (movitého – např. stroje, přístroje, zařízení apod.) činí 100 000 Kč.
 • Neinvestiční podpora (Podpora sportovních a volnočasových aktivit): 10 000 Kč – 200 000 Kč.
 • Neinvestiční podpora (Podpora vrcholového sportu): 10 000 Kč – 200 000 Kč.
 • Neinvestiční podpora (Podpora handicapovaných): 10 000 Kč – 80 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20%, 30% (obce) a 0% (handicapovaný žadatel) z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
 • Alokace programu: 25 000 000 Kč

Termín výzvy:

 • od 6. dubna 2021 od 09:00 hodin do 20. dubna 2021 do 15:00 hodin

Ostatní podmínky

 • Žadatelem o dotaci ze Středočeského Fondu sportu a volného času nemohou být Sbory dobrovolných hasičů – žádosti se podávají do příslušného fondu pro tyto spolky.
 • Žadatel o dotaci ze Středočeského Fondu sportu a volného času musí mít sídlo organizace na území Středočeského kraje, s výjimkou krajských a celostátních sportovních svazů, a aktivity musí být směřované na obyvatele Středočeského kraje.
 • Jednu akci/projekt dle tohoto Programu není možné podpořit z více dotačních titulů (Fondů) Středočeského kraje. Žadatel si může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace dle tohoto Programu.
 • Dotaci z Programu je možné poskytnout na akce/projekty spolufinancované ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie (v případě povolení spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo Evropské unie).
 • Sportovní centra mládeže si nemohou žádat o dotaci z Programu 2021 na činnost, na kterou jim byla poskytnuta dotace Středočeským krajem v roce 2021.

 

Způsobilé výdaje:

 • Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací akce/projektu od 1. 1. 2021 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu, na který byla příjemci dotace poskytnuta.
 • Z dotace nelze hradit:
  • náklady na zakoupení dopravních prostředků (motocykl, automobil, autobus apod.)
  • pohoštění s výjimkou akcí konaných pro děti a mládež
  • náklady související s primární prevencí

 

Povinné přílohy k žádosti:

 • V rámci tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“
  • Doklad osvědčující legální existenci žadatele, je-li žadatel právnickou osobou (dle typu žadatele)
  • Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce – pokud statutární zástupce není uveden na dokladu o legální existenci.
  • Podrobný položkový rozpočet celkových nákladů akce/projektu.
  • V případě investičních akcí/projektů stavebního charakteru výpis z katastru nemovitostí týkající se pozemků nebo staveb, na kterých má být akce/projekt realizována.
  • V případě akcí stavebního charakteru minimálně 3 fotografie současného stavu objektu.
  • Kopie potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo Fondu EU – pouze v případě spolufinancování dotace ze státního rozpočtu nebo Fondu EU.
  • Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele nebo ověřená kopie uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci.
  • V případě projektu stavebního charakteru kopie ohlášení nebo kopie platného souhlasu s provedením ohlášené stavby.
 • V rámci tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora“
  • Doklad osvědčující legální existenci žadatele, je-li žadatel právnickou osobou (dle typu žadatele).
  • Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce – pokud statutární zástupce není uveden na dokladu o legální existenci.
  • Podrobný rozpočet celkových nákladů akce/projektu.
  • V případě akcí/projektů stavebního charakteru výpis z katastru nemovitostí týkající se pozemků nebo staveb, na kterých má být akce/projekt realizována.
  • Originál písemného souhlasu zřizovatele s podáním žádosti, pokud žádá příspěvková organizace (škola, školské zařízení).
  • V případě akcí stavebního charakteru minimálně 3 fotografie současného stavu objektu.
  • Kopie potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo Fondu EU – pouze v případě spolufinancování dotace ze státního rozpočtu nebo Fondu EU.
  • Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele nebo ověřená kopie uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci.
  • V případě projektu stavebního charakteru kopie ohlášení nebo kopie platného souhlasu s provedením ohlášené stavby.
 • V rámci tematického zadání „Podpora vrcholového sportu“
  • Doklad osvědčující legální existenci žadatele je-li žadatel právnickou osobou (dle typu žadatele).
  • Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce – pokud statutární zástupce není uveden na dokladu o legální existenci.
  • Podrobný rozpočet celkových nákladů akce/projektu.
  • Originál čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, splňuje-li požadovaná dotace režim de minimis (vzor Prohlášení je uveden v Příloze č. 3 k Programu) –
  • Kopie potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo Fondu EU – pouze v případě spolufinancování dotace ze státního rozpočtu nebo Fondu EU.
  • Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele nebo ověřená kopie uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci.     
 • V rámci tematického zadání „Podpora handicapovaných“
  • Doklad osvědčující legální existenci žadatele, je-li žadatel právnickou osobou nebo je-li fyzickou osobou, která podává žádost o dotaci v rámci své podnikatelské činnosti (dle typu žadatele).
  • Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce – pokud statutární zástupce není uveden na dokladu o legální existenci.
  • Podrobný rozpočet celkových nákladů akce/projektu.
  • Originál písemného souhlasu zřizovatele s podáním žádosti, pokud žádá příspěvková organizace (škola, školské zařízení).
  • Kopie potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo Fondu EU – pouze v případě spolufinancování dotace ze státního rozpočtu nebo Fondu EU.
  • Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele nebo ověřená kopie uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci.

 

Doklady nesmí být starší než 30 kalendářních dní.

Platí pro každé tematické zadání.