MPO - Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

MPO - Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe


Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

MPO Program EFEKT: Aktivita 2F - Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

Cíl podpory:  

 • příprava komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti (resp. energetického posouzení), přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření

Kdo může žádat:          

 • vlastníci rodinných domů a jejich nájemci, vlastníci bytových domů a jejich nájemci, vlastníci objektů ve veřejném sektoru a jejich nájemci, vlastníci objektů pro podnikatelské účely a jejich nájemci

Termín výzvy:

 • 1.1.2021 - 16.10.2021

Výše a míra podpory:

 • alokace 8 mil. Kč
 • rodinný dům – max. 30 tis. Kč
 • bytový dům – max. 50 tis. Kč
 • objekt ve veřejném sektoru – max. 100 tis. Kč
 • objekt pro podnikatelské účely – max. 200 tis. Kč
 • max. 70 % dotace při realizaci energeticky úsporných opatření
 • max. 30 % dotace bez realizace energeticky úsporných opatření
 • dotace spadá do režimu de minimis pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající

Ostatní podmínky

Další podmínky:              

 • zpracovaný dokument v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení musí obsahovat pro příslušný objekt předem stanovené informace.
 • požadovaný dokument musí být zaplacen v roce poskytnutí dotace a cílem je návrh energeticky úsporného řešení, které je následně realizovatelné v nadstandardní kvalitě.
 • při přípravě realizace energeticky úsporných opatření je vhodné postupovat v následujících krocích, které se projeví ve zpracovaném dokumentu, kterým je studie proveditelnosti / energetické posouzení:

 a) zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu;

b) komplexní posouzení objektu, tj. návrh všech technicky realizovatelných opatření (i nízkonákladových), včetně odhadu potřebných investic a odhadu výnosů vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se spotřebou energie;

c) návrh optimální a proveditelné kombinace opatření, který se vyznačuje vynaložením přijatelné výše investic při maximálně dosažitelném objemu úspor energie a tím i maximálním snížení provozních nákladů 4 souvisejícím se spotřebou energie;

d) návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů, a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky úsporných opatření;

e) předběžný harmonogram prací;

f) vyjádření investora, v jaké kombinaci je ochoten a schopen energeticky úsporná opatření realizovat (může být jako samostatná příloha ke studii)