Středočeský kraj - Fond prevence

Středočeský kraj - Fond prevence


Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence

Středočeský kraj

Cíl programu:

 • Cílem dotace je rozvoj prevence na území Středočeského kraje za účelem všestranného rozvoje Středočeského kraje.

Kdo může žádat:

 • Primární prevence
  • školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku které mají sídlo ve Středočeském kraji s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem
  • neziskové organizace, které mají sídlo na území Středočeského kraje, jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní nebo indikovaná primární prevence směřovaná k dětem a mládeži, a mají certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování
  • obce s rozšířenou působností ve Středočeském kraji
 • Prevence kriminality
  • školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku které mají sídlo ve Středočeském kraji s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem
  • neziskové organizace, které mají sídlo na území Středočeského kraje, které působí v oblasti prevence kriminality ve Středočeském kraji
  • obce s rozšířenou působností ve Středočeském kraji
 • Rozvoj a udržitelnost sítě poradenských a léčebných programů pro osoby s adiktologickou poruchou
  • fyzické nebo právnické osoby působící v oblasti adiktologie s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Podporované aktivity:

 • Primární prevence
  • formou neinvestičních akcí
   • Projekty přímé práce se žáky, pedagogy a rodiči v oblasti primární prevence u všech typů rizikového chování zaměřené na děti a mládež ve školách a školských zařízeních, kde realizátorem je externí organizace, která programy řeší v těsné spolupráci se školou či školským zařízením.
   • Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu.
 • Prevence kriminality
  • sociální prevence formou neinvestičních akcí
   • programy zaměřené na kybernetickou agresi, kyberkriminalitu, kyberšikanu, kyberstalking a další nebezpečné jevy v prostředí sociálních sítí
  • situační prevence formou investičních a neinvestičních akcí
   • rozšíření a modernizace stávajících kamerových dohlížecích systémů
   • zřízení, rozšíření a modernizace osvětlení
   • informativní měřiče rychlosti
   • makety policistů, případně dětí, upozorňující řidiče na snížení rychlosti
 • Rozvoj a udržitelnost sítě poradenských a léčebných programů pro osoby s adiktologickou poruchou
  • formou neinvestičních akcí
   • Detoxifikace, terénní programy, kontaktní a poradenské služby, ambulantní léčba

Intenzita podpory:

 • Primární prevence
  • Min. a max. výše dotace
   • 10 000 Kč – 400 000 Kč
  • Alokace: 1 500 000 kč
 • Prevence kriminality
  • Min. a max. výše dotace:
   • 40 000 Kč – 200 000 Kč (investiční)
   • 10 000 Kč – 100 000 Kč (neinvestiční)
  • Alokace: 1 000 000 Kč
 • Rozvoj a udržitelnost sítě poradenských a léčebných programů pro osoby s adiktologickou poruchou
  • Min. a max. výše dotace:
   • 10 000 Kč – 1 000 000 Kč
  • Alokace: 4 000 000 Kč
 • min. spoluúčast: 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu
 • celková alokace programu: 6 500 000 Kč

Termín výzvy:

 • od 6. dubna 2021 od 09:00 hodin do 20.dubna do 15:00 hodin

Ostatní podmínky:

 • Žadatelem nemohou být právnické osoby, které byly založeny za účelem dosahování zisku ze své činnosti (např. obchodní korporace a družstva apod.), nadace, nadační fondy a příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem.
 • Jeden projekt dle tohoto Programu není možné podporovat z více dotačních titulů Středočeského kraje. Žadatel si může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace dle tohoto Programu.
 • Žadatel poskytující službu, která podléhá povinnosti certifikace, musí mít certifikát odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Žadatel musí mít sídlo na území Středočeského kraje a akce/projekt uskutečňuje na území Středočeského kraje, či může mít sídlo mimo území Středočeského kraje, ale akce/projekt se uskutečňuje na území Středočeského kraje.

 

Způsobilost výdajů:

 • Uznatelné náklady projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací projektu od 1. 1. 2021.
 • Uznatelné náklady investičního projektu:
  • Náklady na pořízení kamer a jejich držáků
  • Náklady na pořízení osvětlení a modernizaci osvětlení rizikových míst, které budou instalovány na objekty v majetku obce a pevně spojeny se stavbou
  • Náklady na pořízení informativních měřičů rychlosti
  • Náklady na pořízení maket policistů, případně dětí, upozorňující řidiče na snížení rychlosti

 

 • Neuznatelné náklady investičního projektu:
  • např. provozní náklady, část nákladů na platy zaměstnanců nebo mzdy zaměstnanců nebo odměny zaměstnanců z dohod konaných mimo pracovní poměr, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, srážkové daně, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, převyšující náklady v místě a čase obvyklé, náklady na pohoštění, občerstvení a nákup alkoholických nápojů, náklady na vlastní daně
 • Uznatelné náklady neinvestičního projektu:
  • osobní náklady na zaměstnance dle zákoníku práce, tj. náklady na platy zaměstnanců nebo mzdy zaměstnanců nebo odměny zaměstnanců z dohod konaných mimo pracovní poměr, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, srážkové daně, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a to pouze ve výši v čase a místě obvyklé
  • provozní náklady, tj. náklady na nezbytné výdaje pro poskytování služeb, které musejí být identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a uvedené v rozpočtu schválené žádosti.
 • Neuznatelné náklady neinvestičního projektu:
  • např.: část nákladů na platy zaměstnanců nebo mzdy zaměstnanců nebo odměny zaměstnanců z dohod konaných mimo pracovní poměr, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, srážkové daně, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, převyšující náklady v místě a čase obvyklé, náklady na pohoštění, občerstvení a nákup alkoholických nápojů

Povinné přílohy k žádosti:

 • Doklad o právní subjektivitě nebo doklad osvědčující legální existenci žadatele.
 • Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele nebo ověřená kopie uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele zmocněncem na základě plné moci.
 • Rozpočet projektu.