Středočeský kraj - Informační centra

Středočeský kraj - Informační centra


Program na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021

Středočeský kraj

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je modernizovat informační centra (IC), zkvalitnit jejich poskytované služby, rozšířit nabídku poskytovaných produktů a zlepšit propagaci Středočeského kraje.

Kdo může žádat:

 • IC působící ve Středočeském kraji s celoročním provozem, které shromažďuje a poskytuje nejen turistické informace o dané lokalitě pro návštěvníky i rezidenty, pořádá nebo spolupracuje s jinými subjekty při realizaci kulturně – společenských akcích, podílí se na tvorbě propagačních materiálů
  • obce, právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které provozují IC na území Středočeského kraje.

Podporované aktivity:

 • Digitalizace či modernizace IC
  • např. pořízení digitální multimediální prezentace pro online platformy s informacemi o okolí, mapami pro pěší turistiku, cyklisty a informacemi o místních kulturních či sportovních akcích, aktualizace, modernizace, vznik či jazyková mutace webových stránek, pořízení multimediálních prezentací pro propagaci cestovního ruchu apod.
 • Vybudování doprovodné infrastruktury
  • např. zřízení půjčování vybavení, jako jsou koloběžky, kola, elektrokola, lodičky apod.

Intenzita podpory:

 • max. výše požadované dotace:
  • digitalizace či modernizace IC: 100 000 Kč
  • vybudování doprovodné infrastruktury: 50 000 Kč
 • min. spoluúčast: 10 % z celkových uznatelných nákladů činnosti IC
 • alokace programu: 1 500 000 Kč.

Termín výzvy:

 • od 12. dubna 2021 od 09:00 hodin do 26. dubna 2021 do 14:00 hodin

Ostatní podmínky:

 • Žadatel si může podat žádost do obou tematických zadání v rámci Programu.
 • Dotaci nelze na činnost IC z tohoto Programu poskytnout, je-li na činnost IC poskytnuta dotace z jiného dotačního titulu z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.
 • Dotace není poskytována na finanční náklady činnosti IC spočívající v uhrazené dani z přidané hodnoty v souvislosti s činností IC, je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s činností IC nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004/ Sb.
 • Žadatelé o dotaci musí být přímo odpovědní za koordinaci přípravy a tvorby projektu.

Způsobilost výdajů:

 • Uznatelné náklady na činnost IC jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s činností IC od 1. 1. 2021.
 • Oblast: Digitalizace či modernizace IC
  • responzibilita webu, online marketing, pořízení stojanů či informačních panelů, vydávání tištěného měsíčníku, čtvrtletníku nebo občasníku s plánovanými akcemi v okolí a využívání dalších nástrojů propagace, nákup počítačové techniky pro modernizaci IC apod.
 • Oblast: Vybudování doprovodné infrastruktury
  • zřízení dobíjecí stanice pro elektrokola, orientačních ukazatelů, odpočívadel a stojanů na kola či vybavení cyklotras a cyklostezek apod.
 • Nezpůsobilé výdaje
  • náklady za zboží či služby, které nesouvisí s realizací projektu, nákup věcí určených pro osobní spotřeby, nákup nábytku a zařízení, nájmy, náklady na energie (elektřina, plyn), platby za telefony, internet, poštovní služby, platby za pohonné hmoty, náklady na občerstvení apod.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Kopie výpisu z veřejného rejstříku právnických nebo fyzických osob pořízená prostřednictvím internetu, případně kopie dokladu o přidělení IČ, jestliže žadatel není ve veřejném rejstříku zapsán.
 • Kopie dokladu o tom, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty či nikoliv.
 • Položkový rozpočet projektu.
 • Plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na základě plné moci.
 • Doložení dokladu /smlouvy o prokázání vztahu k prostorám, kde je IC provozováno.
 • Čestné prohlášení o celoroční době provozu IC v kalendářním roce 2021
 • Čestné prohlášení o vlastnictví bankovního účtu, na který má být dotace vyplacena.
 • Čestné prohlášení o podporu v režimu v de minimis.