Středočeský kraj - Rozvoj destinačních managementů

Středočeský kraj - Rozvoj destinačních managementů


Program na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 2021

Středočeský kraj

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je rozvoj a fungování organizací destinačního managementu (DMO) ve Středočeském kraji.

Kdo může žádat:

 • Organizace destinačního managementu (DMO) působící (zcela nebo zčásti) ve Středočeském kraji
  • Destinační společnost:
   • musí splňovat definici destinační společnosti včetně aktivit
   • musí splňovat definici destinační společnosti včetně počtu obcí nebo rozlohy
   • musí mít ve svém rozhodovacím orgánu zastoupení podnikatelského sektoru a NNO, které působí v oblasti cestovního ruchu
   • má některou z doporučených právních forem

Podporované aktivity:

 • rozvoj turistické nabídky
 • vydávání letních a zimních turistických novin turistického regionu
 • rozvoj služeb a zboží spojených se zajištěním činnosti a propagací DMO

Intenzita podpory:

 • max. výše dotace:
  • pro oblastní DMO působící ve Středočeském kraji: 300 000 Kč
  • pro oblastní DMO působící zčásti ve Středočeském kraji: 150 000 Kč
  • pro lokální DMO působící ve Středočeském kraji: 150 000 Kč
 • min. spoluúčast: 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu
 • alokace programu: 3 500 000 Kč

Termín výzvy:

 • od 12. dubna 2021 od 09:00 hodin do 26. dubna 2021 do 14:00 hodin

Ostatní podmínky:

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost z tohoto Programu.
 • Dotaci nelze na akci/projekt z tohoto Programu poskytnout, je-li na akci/projekt poskytnuta dotace z jiného dotačního titulu z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.
 • Příjemce je povinen předložit v určeném termínu povinné dokumenty pro přípravu a podpis smlouvy. Tyto dokumenty stanoví Odbor regionálního rozvoje. V případě nedoložení těchto dokumentů v daném termínu nebude s příjemcem smlouva uzavřena.
 • Příjemce je povinen předložit zároveň s vyúčtováním potvrzení o absolvování zástupce DMO na jednom školení k systému naplňování datového skladu v období platnosti smlouvy.

 

Způsobilost výdajů:

 • Uznatelné náklady projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací projektu od 1. 1. 2021.
 • Způsobilé výdaje:
  • např. náklady na sběr a zpracování dat, tvorba produktů vč. marketingu, výroba, grafická úprava, překlady internetových stránek, tiskovin, jiných propagačních materiálů a jejich korektury, tisk propagačních materiálů, náklady na pořízení multimediálních prezentací, fotografií od profesionálních fotografů vhodných pro cestovní ruch včetně licencí, nákup HW a SW souvisejícího s realizací akce/projektu, a náklady na správu webových stránek, webhosting domén
 • Nezpůsobilé výdaje
  • např. mzdové náklady nad 50 % celkové výše dotace, nájmy (vyjma plochy expozice, kdy se DMO účastní veletrhu v rámci samostatné expozice), energie, platby za telefony, internet, pohonné hmoty, občerstvení, poplatky za veletrh, expozice a náklady na ubytování i ostatní cestovní náklady

Povinné přílohy k žádosti:

 • Kopie dokladu o přidělení IČO, případně výpis z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob.
 • Kopie dokladu o tom, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty či nikoliv.
 • Položkový rozpočet akce/projektu v kalendářním roce 2021.
 • Seznam obcí, zapojených do činnosti DMO.
 • Mapu s rozlišením dle katastrálního území obcí s vyznačením zapojených obcí.
 • Zakládací smlouva/stanovy destinační společnosti a výpis z OR (postačí kopie).
 • Plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na základě plné moci.
 • Řádně odeslaná a zaevidovaná žádost pro DMO nebo doložení platného certifikátu v rámci Kategorizace DMO.