OP PIK - Inovace - Inovační projekt - výzvy IX

OP PIK - Inovace - Inovační projekt - výzvy IX


 

Program Inovace – Inovační projekt – Výzva IX

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory:  je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací. Česká republika stojí na počátku postupného přechodu společnosti k naplňování zásad oběhového hospodářství, to znamená čerpat energii z obnovitelných zdrojů a navrhovat produkty a služby takovým způsobem, aby byl eliminován negativní dopad na přírodní ekosystémy a lidské zdroje          

Kdo může žádat:      

 • malé, střední a velké podniky

Alokace výzvy:

 • 1 000 000 000 Kč

Výše a míra podpory:

 • výše podpory malého/středního/ velkého podniku je 45 % /35 % / 25 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • minimální výše podpory je 1 mil. Kč, maximální výše podpory je 100 mil. Kč

Termín:

 • příjem žádostí je od 15. 6. 2021 do 30. 8. 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 1. zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 2. zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 3. zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 4. zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10 (kromě C 10.91), 11, 13–33; E 38.32; J 58, 59.20, 60, M 71.2, S 95.1, mimo CZNACE 19.10 a 20.60

Ostatní podmínky

 • výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na Technologie
 • do způsobilých výdajů lze zahrnout výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt
 • příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU
 • u velkých podniků budou podpořeny pouze projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065) s vazbou na oběhové hospodářství. Projekty, které uplatňují kód intervence 065, musejí prokázat reálné pozitivní změny v nízkouhlíkovém hospodářství a v odolnosti vůči změně klimatu v kontextu zásad oběhového hospodářství
 • pro malé a střední podniky není výzva nikterak omezena, nicméně lze využít bodovou bonifikaci, pokud bude projekt zaměřen na oběhové hospodářství
 • budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu
 • model hodnocení – jednokolová
 • žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně dva projekty
 • projekt nebyl zahájen před datem registrace žádosti o podporu[1]
 • do způsobilých výdajů projektu může žadatel/příjemce zařadit výdaje na pořízení projektové dokumentace, ale pouze za podmínky dodržení postupu/podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi
 • zachování investice, podporované aktivity a majetku po dobu 5 let
 • maximální počet etap projektu pro tuto výzvu je 3
 • žadatelé z regionů vymezených usnesením vlády ČR č. 321/2021 mají nárok na bodové zvýhodnění v modelu hodnocení. Jedná se o Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj
 • na téže způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu nesmí příjemce čerpat jinou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie

Způsobilé výdaje:

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti  
 • stavba
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
 • marketingová inovace

Přílohy k žádosti o podporu:

 • rozvaha a výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená zdaňovací období
 • vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč
 • podnikatelský záměr dle povinné osnovy
 • dokumentaci prokazující ukončený výzkum
 • prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis/včetně de minimis
 • v případě projektů zahrnujících stavební práce žadatel předkládá Položkový rozpočet na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS/atd.
 • v případě, že součástí projektu je dodávka technologie a žadatel disponuje cenovými nabídkami na dodávky veškeré nakupované technologie (může být souhrnně i jednotlivě), doplní žadatel tyto nabídky do žádosti o podporu
 • další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy pokud je relevantní)
 • vyplněný formulář pro výpočet dle metodiky znovu použitého majetku (pouze velké podniky)

 


[1] Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. V případě převzetí se „zahájením prací“ rozumí okamžik, kdy je pořízen majetek přímo související s pořízenou provozovnou. Za zahájení prací se rovněž nepovažuje zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení