OP PIK - Inovace - Inovační projekt - výzvy IX

OP PIK - Inovace - Inovační projekt - výzvy IX


Program Inovace – Inovační projekt – Výzva IX

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory: je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací. Jedná se o podporu na pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí pro uvádění na trh inovovaných výrobků, technologií a služeb           

Kdo může žádat:      

 • malé a střední podniky
 • výzkumné organizace

Alokace výzvy:

 • 1 000 000 000 Kč

Výše a míra podpory:

 • bude upřesněna ve výzvě, jejíž vyhlášení se očekává 28. 5. 2021

Termín:

 • příjem žádostí od 15. 6. 2021 do 30. 9. 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 1. zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 2. zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 3. zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 4. zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Ostatní podmínky

 • budou podpořeny pouze projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065) s vazbou na oběhové hospodářství
 • podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pouze v případě projektů s kódem intervence 065
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy
 • model hodnocení – jednokolová
 • nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi
 • zachování investice, podporované aktivity a majetku po dobu 5 let