Středočeský kraj - Fond cyklistické infrastruktury

Středočeský kraj - Fond cyklistické infrastruktury


Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury

Středočeský kraj

Cíl programu:

 • Cílem dotace je rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030 a v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017-2023.
 • Dotace přispívají k rozvoji a zkvalitnění cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje a tím přispívají k celkovému rozvoji Středočeského kraje.

Kdo může žádat:

 • obec na území Středočeského kraje,
 • dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje

Podporované oblasti:

 • V Programu jsou stanovena následující tematická zadání:
  • a) Výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasách (dále jen „DPT“)
   • Podpora bude poskytnuta na investiční náklady žadatele na výstavbu liniové cyklistické infrastruktury v koridorech DPT:
    • Cyklotrasa 1 – Praha – Kouřim – Kutná Hora – Čáslav – Ronov nad Doubravou
    • Cyklotrasa 2 – Labská stezka (včetně současné cyklotrasy 0019 a cyklotras po připravovaných levobřežních cyklostezkách v úseku Poděbrady-Pňov-Předhradí-Kolín, v pravobřežním úseku Káraný – Stará Boleslav-Kostelec nad Labem a v levobřežním úseku Kostelec nad Labem – Neratovice – Obříství)
    • Cyklotrasa 3 – Praha – Beroun – Plzeň
    • Cyklotrasa 7 – Vltavská cyklistická cesta
    • Cyklotrasa 11 – Greenway Praha – Wien
    • Cyklotrasa 17 – Greenway Jizera
    • Cyklotrasa 19 – Sázavská cyklotrasa
    • Cyklotrasa 39 – Greenway Berounka Střela
  • b) Výstavba cyklistické infrastruktury na vybraných páteřních regionálních trasách (dále jen „PRT“)
   • investiční náklady žadatele na výstavbu liniové cyklistické infrastruktury na PRT uvedené v Aktualizaci Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023
  • c) Výstavba cyklistické infrastruktury na cyklotrasách spojujících cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje (dále jen „body P-SK“)
   • investiční náklady žadatele na výstavbu liniové cyklistické infrastruktury na cyklotrasách na území Středočeského kraje směřujících do styčných bodů na hranici Prahy a Středočeského kraje uvedených v Aktualizaci Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023

Intenzita podpory:

 • a) Výstavba cyklistické infrastruktury na DPT
  • maximální výše požadované a poskytnuté dotace nesmí přesáhnout vlastní podíl žadatele na uznatelných výdajích projektu podpořeného z jiného veřejného finančního zdroje.
 • b) Výstavba cyklistické infrastruktury na PRT
  • minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů projektu,
 • c) Výstavba cyklistické infrastruktury do bodů P-SK
  • minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů projektu,
  • maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok 2020
 • Celková alokace programu: 18 500 000 Kč

Termín výzvy:

 • od 10. května 2021 od 9:00 hodin do 30. července 2021 do 14:00 hodin

Ostatní podmínky

 • Žadatel může podat jednu žádost z každého tematického zadání dle tohoto Programu, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.
 • Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout na projekt, který splňuje účel vymezený v Programu. Současně musí být tento projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce.
  • Jiným veřejným zdrojem se pro účely Programu rozumí:
   • a) Státní fond dopravní infrastruktury, poskytování příspěvků na cyklostezky, cyklopruhy,
   • b) Státní fond dopravní infrastruktury, poskytování příspěvků na mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou,
   • c) Integrovaný regionální operační program, Specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy,
   • d) Integrovaný regionální operační program, Specifický cíl 4.1 - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.
 • Na projekt, na který je podána žádost a poskytnuta dotace dle tohoto Programu, není možné podat žádost a poskytnout dotaci z jiného středočeského fondu, s výjimkou Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP.

Způsobilé výdaje:

 • Předmětem žádosti mohou být pouze peněžní prostředky, které jsou uznatelnými náklady projektu od 1. 1. 2021.
 • Uznatelné náklady:
  • Náklady na stavbu cyklistické komunikace na současné, nebo navrhované trase PRT, a DPT, geodetické zaměření, geodetický plán, revize, technický dozor investora, obsluha staveniště atd., průzkumné práce, stavební materiál, bourací a demoliční práce a stavební práce, demontáž, odvoz a likvidace stavební suti, odvodnění, výstavba, výměna a zpevnění povrchů, realizace přístupových ploch, veřejné osvětlení cyklistické komunikace.
 • Neuznatelné náklady:
  • Např. náklady na stavbu cyklistické komunikace mimo současnou, nebo navrhovanou trasu PRT, DPT, zpracování žádosti o dotaci a odměna projektovému manažerovi, nákup budov či pozemků, volně stojící vybavení (kancelářské vybavení, nábytek, výpočetní technika včetně příslušenství, trezor, elektrické spotřebiče, nádobí atd.), výstavbu, rekonstrukci, modernizaci , kanceláří, místností apod., které přímo nesouvisejí s cyklistickou infrastrukturou realizovanou v rámci daného projektu, pojistné, krytí cestovních nákladů, úhradu pokut a jiných nákladů sankčního charakteru, penále, náhrady škod, úroky a poplatky z prodlení, poštovné (mimo dobírku) a další neuvedené náklady, které přímo nesouvisí s realizací předmětného projektu, výdaje, které nelze účetně doložit.

 

Povinné přílohy k žádosti:

 • 1. Kopie „Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo „Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků“ veřejného poskytovatele, z jehož rozpočtu je projekt spolufinancován.
 • 2. Potvrzení o struktuře financování projektu v případě, že je projekt spolufinancován z dalšího veřejného zdroje.
 • 3. Kopie dokumentu o založení dobrovolného svazku obcí v případě žadatele „dobrovolný svazek obcí“ a výpis z registru ekonomických subjektů pořízený na internetu.
 • 4. Zákres liniové cyklistické infrastruktury, na jejíž realizaci žádá žadatel dotaci, na fyzické mapě. V případě, že žadatel žádá dotaci na část stavby podpořené z jiného veřejného finančního zdroje, která leží na současné, nebo navrhované trase DPT nebo PRT, vyznačí na mapě celou stavbu podpořenou z jiného veřejného finančního zdroje a graficky odliší část stavby, na níž žádá dotaci ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury.