Středočeský kraj - Fond na podporu obecního bydlení

Středočeský kraj - Fond na podporu obecního bydlení


 

Pravidla 2021 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

Středočeský kraj

 

Cíl programu:

 • Účelem daru je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení žadatelů u projektů realizovaných v níže uvedených oblastech.

Kdo může žádat:

 • obce a města na území Středočeského kraje

Podporované oblasti:

 •  pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace; sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení,
 • pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru; dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné.

Intenzita podpory:

 • Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je stanovena ve výši 4 000 Kč/m2 celkových podlahových ploch bytů nebo domů
 • Minimální spoluúčast žadatele: 15 % celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Dary budou poskytovány do vyčerpání peněžních prostředků určených pro stanovený účel v rozpočtu Středočeského kraje.

Termín výzvy:

 • od 3. května 2021 od 9:00 hodin do 17. prosince 2021 do 14:00 hodin

Ostatní podmínky:

 • Žadatel může podat dle Pravidel pouze jednu žádost na daný účel v průběhu platnosti Pravidel, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Pravidly.
 • Dar dle Pravidel lze poskytnout žadateli na výdaje projektu podpořeného ze Státního fondu podpory investic v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle výzvy č. 1/112/2019 – dotace a výzvy č. 2/112/2019 – úvěry.
 • Dar je poskytován ex post, bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet žadatele uvedený ve smlouvě nejpozději do 60 dnů od doručení kopie kolaudačního rozhodnutí nebo kopie předávacího protokolu či jiného adekvátního dokladu

Povinné přílohy k žádosti:

 • Kopie uzavřené smlouvy se Státním fondem Podpory investic o poskytnutí podpory v rámci v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů; 
 • Kolaudační rozhodnutí (v případě, že na projekt bylo vystaveno platné stavební povolení) nebo předávací protokol či jiný adekvátní doklad (v případě, že na projekt nebylo vystaveno platné stavební povolení).