Středočeský kraj - Fond na podporu obecního bydlení

Středočeský kraj - Fond na podporu obecního bydlení


Pravidla 2021 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

Středočeský kraj

Cíl programu:

 • Účelem daru je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení žadatelů u projektů realizovaných v níže uvedených oblastech.

Kdo může žádat:

 • obce a města na území Středočeského kraje

Podporované oblasti:

 •  pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace; sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení,
 • pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru; dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné.

Intenzita podpory:

 • Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je stanovena ve výši 4 000 Kč/m2 celkových podlahových ploch bytů nebo domů
 • Minimální spoluúčast žadatele: 15 % celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Dary budou poskytovány do vyčerpání peněžních prostředků určených pro stanovený účel v rozpočtu Středočeského kraje.

Termín výzvy:

 • od 3. května 2021 od 9:00 hodin do 17. prosince 2021 do 14:00 hodin

Ostatní podmínky

 • Žadatel může podat dle Pravidel pouze jednu žádost na daný účel v průběhu platnosti Pravidel, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Pravidly.
 • Dar dle Pravidel lze poskytnout žadateli na výdaje projektu podpořeného ze Státního fondu podpory investic v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle výzvy č. 1/112/2019 – dotace a výzvy č. 2/112/2019 – úvěry.
 • Dar je poskytován ex post, bezhotovostním převodem peněžních prostředků na bankovní účet žadatele uvedený ve smlouvě nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem daru a žadatelem.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Kopie uzavřené smlouvy se Státním fondem Podpory investic o poskytnutí podpory v rámci v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů; 
 • Kolaudační rozhodnutí (v případě, že na projekt bylo vystaveno platné stavební povolení) nebo předávací protokol či jiný adekvátní doklad (v případě, že na projekt nebylo vystaveno platné stavební povolení).