Středočeský kraj - Fond hejtmanky

Středočeský kraj - Fond hejtmanky


Pravidla 2021 pro poskytování individuálních účelových dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Středočeský kraj

Cíl programu:

 • Peněžní prostředky ze Středočeského Fondu hejtmanky jsou určeny k poskytování individuálních účelových dotací nebo darů na financování činností a aktivit v rámci následujících tematických zadání k celkovému a všestrannému rozvoji a uspokojování potřeb občanů Středočeského kraje:
  • a) Podpora hejtmanky
  • b) Zmírnění následků živelních katastrof
  • c) Humanitární pomoc
  • d) Pomoc v mimořádné nouzi

Kdo může žádat:

 • Tematické zadání: a) Podpora hejtmanky a b) Zmírnění následků živelních katastrof
  • právnické a fyzické osoby realizující svou činnost či jednotlivé aktivity na území Středočeského kraje
  • obce nebo jejich svazky či sdružení
 • Tematické zadání: c) Humanitární pomoc
  • pouze obce
 • Tematické zadání: d) Pomoc v mimořádné nouzi
  • Příjemcem daru je právnická osoba konající veřejnou sbírku.

Podporované oblasti:

 • a) Tematické zadání „Podpora hejtmanky
  • na financování neinvestičních výdajů na činnosti a aktivity, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: jedinečnost akce/projektu, tradice, nadlokálnost[1] (žádoucí je alespoň krajská úroveň), přičemž činnosti/aktivity musí být:
   • v oblastech výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, v oblasti sociální, v oblasti humanitární, v oblasti životního prostředí,
  • na financování neinvestičních výdajů na další činnosti a aktivity, nad nimiž převzal záštitu některý z orgánů Středočeského kraje,
  • na financování investičních anebo neinvestičních výdajů na pořízení vybavení pro sociální, kulturní, sportovní, vzdělávací anebo humanitární činnosti/aktivity; dotace/dar může být poskytnut(a) pouze na vybavení, které je pro uvedené aktivity nezbytné,
 • b) Tematické zadání "Zmírnění následků živelních katastrof"
  • na rekonstrukci nebo opravu movitého majetku,
  • na pořízení nového movitého majetku,
  • na rekonstrukci nebo opravu nemovitého majetku,
  • na pořízení nového nemovitého majetku,
 • c) Tematické zadání "Humanitární pomoc"
  • na humanitární pomoc jako dar obcím Středočeského kraje postiženým mimořádnou událostí
  • obcím Středočeského kraje, právnickým a fyzickým osobám v době vyhlášeného stavu nebezpečí na humanitární pomoc
  • zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, je humanitární pomoc poskytována i z vlastní iniciativy orgánů kraje formou nabídky.
 • d) Tematické zadání „Pomoc v mimořádné nouzi
  • dar Středočeského kraje do veřejné sbírky za účelem pomoci fyzickým osobám v jejich mimořádné životní situaci zapříčiněné zejména živelní katastrofou (mimo režim stavu nebezpečí dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon).

Intenzita podpory:

 • Požadované výše dotace v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmanky“:
  • Min. 20 000 Kč; max. 200 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
 • Požadované výše dotace v rámci Tematického zadání "Zmírnění následků živelních katastrof":
  • Min. 50 000 Kč; max. 1 000 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele: 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
 • Požadovaná výše daru v rámci Tematického zadání „Humanitární pomoc“:
  • Min. 20 000 Kč; max. 200 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele není stanovena (požadována).
 • V rámci Tematického zadání „Pomoc v mimořádné nouzi“ není stanovena minimální částka daru.
  • Maximální výše daru činí 100 000 Kč.

Termín výzvy:

 • Žádostí o dotace a dary: od 12. 4. 2021 od 9:00 hodin.
 • Nejzazším termínem pro podávání žádostí o dotace a dary v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmanky“ je 30. 11. 2021 do 14:00 hodin.
 • Nejzazším termínem pro podávání žádostí o dotace a dary v rámci ostatních Tematických zadání je 31. 12. 2021 do 14:00 hodin.

Ostatní podmínky

 • Dotaci na akci/projekt nebo dar dle těchto Pravidel nelze poskytnout:
  • je-li na akci/projekt poskytnuta dotace z jiného dotačního titulu z rozpočtu Středočeského kraje,
  • má-li žadatel ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve vztahu k rozpočtu Středočeského kraje a závazky po lhůtě splatnosti vůči příspěvkovým organizacím Středočeského kraje a vůči dalším právnickým osobám, jejichž je Středočeský kraj zřizovatelem nebo zakladatelem,
  • je-li žadatel v soudním sporu se Středočeským krajem nebo příspěvkovou organizací Středočeského kraje nebo s jinou právnickou osobou, jejíž je Středočeský kraj zřizovatelem nebo zakladatelem.
 • Žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace nebo o dar v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmanky“. Pro ostatní Tematická zadání není limit po počet žádostí jednoho žadatele stanoven.
 • Žádost o poskytnutí dotace nebo o dar z Fondu v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmanky“ musí být podány minimálně 30 kalendářních dnů před započetím akce/projektu. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit hejtmanka.
 • Žádost o poskytnutí dotace nebo o dar z Fondu v rámci Tematického zadání „Zmírnění následků živelních katastrof“ musí být doručeny na Krajský úřad Středočeského kraje před dokončením akce/projektu, která má být podpořena.
 • Pro žádosti o poskytnutí dotace nebo o daru z Fondu v rámci Tematických zadání „Humanitární pomoc“ a „Pomoc v mimořádné nouzi“ nejsou specifická časová omezení stanovena.

Povinné přílohy k žádosti:

TEMATICKÉ ZADÁNÍ „PODPORA HEJTMANKY“

 • 1. Finanční rozvaha akce – položkový rozpočet akce/projektu.
 • 2. U žádostí podaných právnickou osobou 1. 6. 2021 či později: Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.
 • 3. Plná moc v originále s ověřenými podpisy zmocnitele a zmocněnce v případě zastoupení žadatele na základě plné moci (podmínka ověření podpisů není relevantní v případech, kdy byla plná moc podepsána elektronicky).
 • 4. „Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis“, pokud žadatel žádá o poskytnutí dotace jako podpory malého rozsahu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

TEMATICKÉ ZADÁNÍ „ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF“

 • 1. Finanční rozvaha akce – položkový rozpočet akce/projektu.
 • 2. Fotodokumentace + popis události.
 • 3. Potvrzení HZS (zpráva o zásahu, popř. kopie vyšetřovací zprávy PČR), v případě, že nebyl zásah HZS, čestné prohlášení starosty o katastrofě.
 • 4. Doklad o majetkoprávním vztahu.
 • 5. Znalecký posudek škody.
 • 6. U žádostí podaných právnickou osobou 1. 6. 2021 či později: Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.
 • 7. Plná moc v originále s ověřenými podpisy zmocnitele a zmocněnce v případě zastoupení žadatele na základě plné moci (podmínka ověření podpisů není relevantní v případech, kdy byla plná moc podepsána elektronicky).

TEMATICKÉ ZADÁNÍ „HUMANITÁRNÍ POMOC“

 • 1. Finanční rozvaha akce – položkový rozpočet akce/projektu.
 • 2. Fotodokumentace + popis události.
 • 3. Potvrzení HZS (zpráva o zásahu, popř. kopie vyšetřovací zprávy PČR), v případě, že nebyl zásah HZS, čestné prohlášení starosty o katastrofě.
 • 4. U žádostí podaných právnickou osobou 1. 6. 2021 či později: Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
 • 5. Plná moc v originále s ověřenými podpisy zmocnitele a zmocněnce v případě zastoupení žadatele na základě plné moci (podmínka ověření podpisů není relevantní v případech, kdy byla plná moc podepsána elektronicky).

TEMATICKÉ ZADÁNÍ „POMOC V MIMOŘÁDNÉ NOUZI“

 • 1. Popis události (včetně specifikace veřejné sbírky, do které by měl Středočeský kraj přispět v případě vyhovění žádosti).
 • 2. Osvědčení příslušného krajského úřadu o tom, že přijal oznámení o konání veřejné sbírky dle č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách); osvědčení není požadováno, pokud je příslušným krajským úřadem Krajský úřad Středočeského kraje.
 • 3. Plná moc v originále s ověřenými podpisy zmocnitele a zmocněnce v případě zastoupení žadatele na základě plné moci (podmínka ověření podpisů není relevantní v případech, kdy byla plná moc podepsána elektronicky).

 


[1] Nadlokální je taková akce/projekt, která má dopad na návštěvníky v širším regionu, tj. má potenciál přilákat jiné recipienty než lokální publikum s bydlištěm v bezprostřední blízkosti uskutečnění akce/projektu. Krajskou je taková akce/projekt, která aktivně zapojuje kulturní aktéry z jednotlivých území obcí s rozšířenou působností na území Středočeského kraje, tj. má potenciál oslovit obyvatele celého území Středočeského kraje.