MPO - Program Záruka - výzva III

MPO - Program Záruka - výzva III


Program ZÁRUKA 2015–2023 – Výzva III  

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl programu:  je podpora přístupu malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům od ČMZRB na realizaci jejich podnikatelských projektů

Způsobilými výdaji jsou:

 • pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj
 • pořízení a financování zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek
 • koupě obchodního podílu v rodinném podniku, který je malým nebo středním podnikem, akcií rodinného podniku, který je malým nebo středním podnikem, nebo odkoupení obchodního závodu rodinného podniku, který je malým nebo středním podnikem, v rámci předávání rodinného podniku

Kdo může žádat:      

 • malé a střední podniky na území celé České republiky včetně hl. m. Prahy

Výše a míra podpory:

 1. záruka portfoliová:  
 • výše zaručovaného úvěru max. 4 mil. Kč
 • max. 70 % jistiny zaručovaného úvěru
 • délka ručení nepřesahuje 6 let
 1. SMART záruka portfoliová za úvěry na digitalizaci
 • max. výše záruky je 4 mil. Kč
 • max. 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • délka ručení nepřesahuje 6 let
 1. záruka individuální s finančním příspěvkem (pro sociální podnikatele)
 • max. výše záruky je 20 mil. Kč
 • max. 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • délka ručení nepřesahuje 8 let
 1. záruka individuální za předávání rodinných podniků
 • max. výše záruky je 30 mil. Kč
 • max. 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • délka ručení nepřekračuje 8 let

Termín:

 • Příjem žádostí: 8. 4. 2021 – 30. 11. 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 • Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE: A 2, B 8, C 10–18, 20–33, E 38, F 41–43, G 45–47, H 49-50, 52-53, I 55-56, J 58–63, M 69-75, N 77-79, 81-82, P 85, Q 86–88, R 90-91, 93, S 95-96

Ostatní podmínky

 • Alespoň 25 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno formou neobsahující žádnou veřejnou podporu, ani podporu de minimis, či podporu z přímo řízeného nástroje EU
 • V případě podpory de minimis nesmí být projekt dokončen před datem podání žádosti o podporu
 • Stavební práce nesmí být zahájeny před datem podání žádosti o podporu
 • DPH ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem, není – li stanoveno jinak
 • Příjemce podpory nesmí po dobu 3 let od předpokládaného data ukončení projektu uvedeného ve smlouvě o záruce ukončit v Evropském hospodářském prostoru stejnou nebo podobnou činnost, na kterou získal podporu v tomto programu
 • Příjemce podpory je povinen v rozhodném období, kterým se rozumí období od data uzavření smlouvy o záruce do data ukončení smlouvy o záruce, minimálně však do 3 let od data ukončení realizace projektu (v případě, že ke splacení úvěru dojde před uplynutím této lhůty):
 1. zachovat podíl počtu zaměstnanců ze skupin znevýhodněných osob (osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby, které v rozhodném období 12 měsíců před podáním žádosti opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro výkon trestu odnětí svobod atd. podle př. č. 3 výzvy) na celkovém počtu zaměstnanců vyšší než 30 %
 2. reinvestovat více než 50 % zisku vytvořeného v rozhodném období zpět do rozvoje podnikání

 

Povinné přílohy k žádosti o podporu:

 • Název a velikost podniku žadatele
 • Popis projektu včetně termínu jeho zahájení a ukončení, umístění projektu
 • Seznam nákladů projektu
 • Druh podpory a výše veřejného financování, které je pro daný projekt zapotřebí (požadovaná výše a typ záruky)