MV - GŘ Hasičského záchranného sboru ČR

MV - GŘ Hasičského záchranného sboru ČR


Ministerstvo vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru ČR

DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ PRO ROK 2022

V rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“

Výzvy:

 • JSDH_V1_2022 – Pořízení cisternové automobilové stříkačky
 • JSDH_V2_2022 – Pořízení nového dopravního automobilu
 • JSDH_V3_2022 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

 

JSDH_V1_2022 – Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Kdo může žádat:

 • Obec zřizující jednotku SDH
 • je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II nebo JPO III,
 • není vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou s kabinou posádky se sedadly pro nejméně 6 osob vyrobenou v roce 2006 a později.

Výše a míra podpory:

 • Dotace může dosáhnout až 70 % uznatelných nákladů projektu, maximálně však 2,5 mil. Kč

Dotace se poskytuje na pořízení nové CAS:

 • kategorie 2 pro smíšený provoz,
 • střední hmotnostní třídy (7.500 až 16.000 kg), nebo těžké hmotnostní třídy (nad 16.000 kg),
 • v provedení základním nebo v provedení speciálním redukovaném s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob
 • s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2.000 l.min-1 a s nádrží na vodu o objemu do 5.000 l nebo s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3.000 l.min1 a s nádrží na vodu o objemu nad 6.000 l.

Přílohy:

 • kopie dokumentu prokazující zřízení (bankovního) účtu u ČNB
 • zdůvodnění nezbytnosti akce na formuláři podle vzoru – dokument podepsaný osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace
 • žádost, tj. výstup z portálu, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem k tomu oprávněné osoby

 

JSDH_V2_2022 – Pořízení nového dopravního automobilu

Kdo může žádat:

 • Obec zřizující jednotku SDH
 • je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II nebo JPO III nebo JPO V
 • není vybavena dopravním automobilem nebo osobním automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, vyrobeným v roce 2006 a později.

Výše a míra podpory:

 • Dotace může dosáhnout až 70 % uznatelných nákladů projektu, maximálně však 450 tis. Kč

Dotace se poskytuje na:

 • DA vyrobený na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz,
  s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení.

Přílohy:

 • kopie dokumentu prokazující zřízení (bankovního) účtu u ČNB
 • zdůvodnění nezbytnosti akce na formuláři podle vzoru – dokument podepsaný osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace
 • žádost, tj. výstup z portálu, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem k tomu oprávněné osoby

 

JSDH_V3_2022 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Kdo může žádat:

 • Obec zřizující jednotku SDH
 • zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V,
 • dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice z rozpočtu Ministerstva vnitra,
 • budova rekonstruované požární zbrojnice je v majetku obce zřizující jednotku SDH obce,
 • pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jsou v majetku obce, nebo je smluvně upraven závazek tak, aby po dokončení stavby, byly dotčené pozemky převedeny na stavebníka, a to kupní smlouvou, která bude uzavřena do 30 dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
 • na stavbě ani na pozemku nevázne zástavní právo a věcné břemeno neomezuje činnost jednotky SDH obce.

Výše a míra podpory:

 • Dotace může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů projektu, minimálně však 450 tis. Kč, maximálně však 4,5 mil. Kč.
 • Stavba musí být v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.

Přílohy:

 • kopie smlouvy nebo oznámení o zřízení účtu u ČNB
 • zdůvodnění nezbytnosti akce na formuláři podle vzoru - podepsaný statut. zástupcem
 • kopie výpisu z katastru nemovitostí, nesmí být starší 6 měsíců
 • kopie snímku katastrální mapy s vyznačením objektu, nesmí být starší 6 měsíců
 • projektová dokumentace, včetně položkového rozpočtu
 • fotodokumentace stávajícího stavu – nepovinná příloha
 • potvrzení o havarijním stavu – nepovinná příloha

 

Termín výzvy: 1.4.2021 – 13.5.2021