TAČR - Program DOPRAVA 2020+ – 3. Veřejná soutěž

TAČR - Program DOPRAVA 2020+ – 3. Veřejná soutěž


Program DOPRAVA 2020+ – 3. Veřejná soutěž

TAČR Technická agentura České republiky

Cíl programu: je podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy. Výstupy/výsledky návrhů projektů podaných do této veřejné soutěže musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru

Kdo může žádat:         

 • podniky
 • výzkumné organizace
 • organizační složka státu
 • územní samosprávný celek

Alokace výzvy:

 • 500 mil. Kč

Výše a míra podpory:

 • max. míra podpory je 80 %
 • max. výše podpory je 50 mil. Kč

Termín:

 • od 15. 4. 2021 do 16. 6. 2021

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • Průmyslová vzor
 • Užitný vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
 • Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy
 • NmetA – metodika a postup akreditované oprávněným orgánem
 • NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem
 • Npam – specializovaná mapa s odborným obsahem
 • Software
 • Patent – povinnou přílohou je patentová rešerše
 • Poloprovoz
 • Ověřená technologie
 • Specializovaná veřejná databáze  
 • Souhrnná výzkumná zpráva
 • Ostatní výsledky

Ostatní podmínky

 • Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního sektoru a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury
 • Prioritním výzkumným tématem pro tuto veřejnou soutěž je digitalizace dopravy. Návrhy projektů by měly být zaměřeny zejména na oblasti autonomní mobility, inteligentní mobility, ITS a kooperativních ITS a digitální a datové infrastruktury, které směřují k efektivnímu a bezpečnému rozvoji a využívání informačních a komunikačních technologií včetně využití umělé inteligence, 5G/6G, blockchainu, kvantových technologií, internetu věcí či cloudové infrastruktury a posilování principu interoperability
 • V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant se sídlem v České republice
 • Maximální délka návrhu projektu je 48 měsíců
 • Tento program svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury
 • Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu:
 • Udržitelná doprava
 • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
 • Přístupná a interoperabilní doprava
 • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy
 • Technologická agentura České republiky podporuje pouze návrhy projektů, jejichž obsah nebo jejich část dosud nebyly a v současnosti nejsou řešeny v rámci jiného vlastního projektu. Dvojí financování není povoleno

Způsobilými výdaji jsou:

 • Osobní náklady včetně stipendií
 • Náklady na subdodávky 
 • Ostatní přímé náklady
 • Nepřímé náklady 

 Povinné přílohy k žádosti o podporu:

 • Návrh projektu
 • Doložení uplatnění výsledků projektu
 • Odborné předpoklady k řešení projektu – vyplňují se u klíčových osob řešitelského týmu v části “Odborný životopis”
 • Oprávnění k činnosti relevantní k plánovaným činnostem v návrhu projektu
 • Vlastnická struktura za každého účastníka
 • Čestné prohlášení za uchazeče
 • Účetní závěrky za roky 2017, 2018 a 2019