Program rozvoje venkova - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Program rozvoje venkova - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů


4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Program rozvoje venkova

Kdo může žádat:

 • Záměr A)
  • Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku a jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání Žádosti o dotaci činil 45 % a více.
 • Záměr B)
  • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
  • V případě, že výrobce potravin nebo krmiv je zároveň veden v Evidenci zemědělského podnikatele, jeho podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání Žádosti o dotaci musí činit méně než 45 %.
 • Záměr D)
  • Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), který je velkým podnikem.
  • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který je velkým podnikem. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Výrobce krmiv, který je velkým podnikem. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Záměry podpory:

 • A) zemědělské podniky MSP
 • B) zpracovatelské podniky MSP
 • C) zpracovatelské + zemědělské podniky velké

Výše a míra podpory:

 • podpora je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů
 • minimální částku projektu – 100 000 Kč
 • maximální částka projektu – 75 000 000 Kč
 • alokace – 1 250 000 000 Kč

 

Termín výzvy:  15.6.2021 – 13.7.2021


Ostatní podmínky

Cíl podpory:

 • Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen.

 

Žadatelem nemůže být:

 • organizace producentů (uznaná podle článku 152 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění)
 • sdružení organizací producentů (uznané podle čl. 156 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění)
 • mezioborová organizace (uznaná podle článku 157 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění)

Způsobilé výdaje:

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů)
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
 • investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 • investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, prodejní automaty, vybavení prodejen), investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek (počítačový hardware a software)
 • dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Dotaci není možné poskytnout na:

 • stavby a technologie pro třídění, chlazení, balení, značení, skladování a dopravu vajec
 • investice související s restaurační, hostinskou a degustační činností;
 • projektovou a technickou dokumentaci
 • celkové demolice, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, odstavných či parkovacích ploch a inženýrských sítí včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb
 • nákup nemovitosti;
 • studny, vrty, vodárny, úpravny vody
 • bezpečnostní a kamerové systémy, kromě kamerových systémů, které jsou součástí zpracovatelského provozu;
 • výstavbu, modernizaci a rekonstrukci administrativních a správních budov, intervenčních skladů a logistických center
 • investice, které bezprostředně navazují na sklizeň a nejsou zpracováním ani uváděním na trh (např. třídicí a balicí linky pro zemědělské prvovýrobce)
 • nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu.