Program rozvoje venkova - Investice do zemědělských podniků

Program rozvoje venkova - Investice do zemědělských podniků


4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Program rozvoje venkova

Kdo může žádat:

 • zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • v případě záměru a), b) a m) musí žadatel zároveň splňovat definici mikro, malého nebo středního podniku

Záměry podpory:

 • a) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha (nevztahuje se na ekologické chovy prasat) a splňuje definici MSP; Živočišná výroba (skot, prasata, drůbež, ovce, kozy, koně, králíci)
 • b) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel, LAKR)
 • h) projekty do 50 000 000 Kč; Skot
 • j) projekty do 30 000 000 Kč; Drůbež
 • k) projekty do 30 000 000 Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)
 • l) projekty do 30 000 000 Kč/50 000 000 Kč (50 000 000 Kč se týká pouze investic do skladů ovoce a zeleniny včetně brambor); Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel, LAKR)
 • m) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; Vinná réva
 • n) projekty do 30 000 000 Kč; Vinná réva

Výše a míra podpory:

 • podpora je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů
 • podpora může být navýšena o 5 % pro mladé začínající zemědělce
 • podpora může být navýšena o 5 % pro žadatele, který je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství
 • maximální dotace (navýšená – splnění podmínek) může dosahovat až 60 % způsobilých výdajů
 • minimální částku projektu – 250 000 Kč
 • maximální částka projektu     
  • záměr a), b), m) – 2 000 000 Kč
  • záměr j), k), n) – 30 000 000 Kč
  • záměr h) – 50 000 000 Kč
  • záměr l) – 30 000 000 Kč s výjimkou investic do skladů ovoce a zeleniny – 50 000 000 Kč
 • alokace – 3 750 000 000 Kč

 

Termín výzvy:  15.6.2021 – 13.7.2021


Ostatní podmínky

Cíl podpory:

 • Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost. Podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, pořízení mobilních strojů, či nádrže na zadržení srážkové vody ze střech zemědělských budov.

Žadatelem nemůže být:

 • státní příspěvková organizace
 • organizace producentů (uznaná podle článku 152 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění)
 • sdružení organizací producentů (uznané podle článku 156 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění) mezioborová organizace (uznaná podle článku 157 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění)

Způsobilé výdaje:

 • A) Investice pro živočišnou výrobu (podpora se týká skotu, prasat, drůbeže, ovcí, koz, koní, králíků):
  • výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení
  • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování
  • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku
  • pořízení technologií pro živočišnou výrobu
 • B) Investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu (podpora se týká ovoce, zeleniny včetně brambor, chmele, vinné révy a LAKR):
  • výstavba a rekonstrukce staveb a pořízení technologií pro posklizňovou úpravu, skladování a expedici (vč. čištění, třídění, balení, apod.) rostlinné produkce včetně technologií na čištění technologických vod
  • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu
  • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic včetně protikroupových a protidešťových systémů,
  • investice do Nové výsadby révy vinné:
   • výstavba nosných konstrukcí 
   • pořízení sadbového materiálu 
  • výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií, kromě závlahových systémů
  • výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií
  • dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, školky na ovocné druhy včetně révy vinné a sadby chmele
 • C) Nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, seznam konkrétních strojů
 • D) Nádrže na zadržení srážkových vod ze střech zemědělských budov (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody z těchto střech do nádrže
 • E) Retenční nádrže - výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, které jsou projektovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže a mají doloženou projektovou dokumentaci

Způsobilé výdaje, určené pouze pro záměr a) a b):

 • F) Obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu:
 • dokumentace ke stavebnímu řízení (ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem), odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkové rozpočty, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta
 • konzultace k vypracování a administraci Žádosti o dotaci a k přípravě a provádění výběrového řízení
 • G) Mobilní oplocení

Dotaci není možné poskytnout na:

 • jímky a skladovací plochy na digestát a fugát v návaznosti na bioplynovou stanici
 • závlahové systémy včetně těch ve sklenících fóliovnících a kontejnerovnách
 • studny včetně průzkumných vrtů
 • inženýrské sítě včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb
 • stavby a technologie na pěstování vánočních stromků
 • sklady průmyslových hnojiv
 • příjezdové a účelové komunikace
 • odstavné a parkovací plochy
 • sadové úpravy
 • čerpadla a vodovodní potrubí a další zařízení odvádějící vodu z nádrže na zachycení vody ze střech
 • celkové demolice