Program rozvoje venkova - Zahájení činnosti mladých zemědělců

Program rozvoje venkova - Zahájení činnosti mladých zemědělců


6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Program rozvoje venkova

Kdo může žádat:

 • Mladý začínající zemědělec, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel musí být evidován jako zemědělský podnikatel nejpozději k datu podání Žádosti o dotaci.

Oblast podpory:

 • Podpora se poskytuje jako přímá nevratná dotace na realizaci podnikatelského plánu.

Výše a míra podpory:

 • Dotace činí 45 tis. EUR (tj. cca 1 200 000 Kč (dle aktuálního kurzu stanoveného v souladu s čl. 34 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014).
 • Dotace se vyplácí ve dvou splátkách - Výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Výše druhé splátky se bude rovnat dopočtu do částky 45 tis. EUR a bude vyplacena po řádném provedení podnikatelského plánu.
 • Alokace – 200 000 000 Kč

 

Termín výzvy:  15.6.2021 – 13.7.2021


Ostatní podmínky

Cíl podpory:

 • Podpora je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu, která povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích.
 • Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel; v případě právnické osoby se zahajováním činnosti rozumí situace, kdy fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu tuto funkci nevykonávala déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci. Za ukončení procesu zahájení činnosti je považováno podepsání Dohody o poskytnutí dotace mezi žadatelem a SZIF, ke kterému dojde na základě posouzení předloženého podnikatelského plánu a splnění všech vstupních podmínek operace.
 • Procesem zahájení činnosti se rozumí celý souhrn aktivit, do kterých spadá např. evidování žadatele v Evidenci zemědělského podnikatele, absolvování odborných školení, nákup či pronájem pozemků a zvířat včetně jejich zaevidování v příslušných registrech či zajištění dalších hmotných komponent nutných pro zemědělskou činnost, předložení podnikatelského plánu a jeho následné schválení.

Zaměření podnikatelského plánu:

 • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní)
 • výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně investic do sadů a chmelnic
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v Nových výsadbách révy vinné
 • výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů v Opětovných výsadbách révy vinné
 • mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu
 • úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden) včetně uvádění těchto produktů na trh
 • nákup zemědělských nemovitostí (včetně zemědělské půdy)
 • nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní)
 • nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku
 • nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku