MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - výzva č. 9

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - výzva č. 9


Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024

výzva č. 9

Cíl podpory: Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb: Podpora je určena pro výstavbu a rekonstrukci budov pobytových sociálních služeb registrovaných kapacit sociálních služeb.

Kdo může žádat:

 • kraj
 • obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části
 • obecně prospěšná společnost
 • církev a náboženská společnost
 • ústav
 • sociální družstvo
 • spolek
 • obchodní společnost

Kdo nemůže žádat:

 • příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem
 • organizační složka státu a státní příspěvková organizace
 • poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Výše a míra podpory:

 • celková alokace: 420 mil. Kč
 • max. 75 % uznatelných výdajů
 • max. výše dotace: 60 mil. Kč
 • min. výše způsobilých výdajů: 3 mil. Kč

Termín výzvy:

 • příjem žádostí: 6. 5. – 7. 7. 2021

Ostatní podmínky

 Podporované aktivity zahrnují:

 • Výstavba a rekonstrukce budov v současné době registrovaných kapacit sociálních služeb, k zajištění souladu dle Doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (stanoveno u chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře). Podpořeny mohou být za stejných podmínek i domov se zvláštním režimem či domov pro seniory, byť Doporučený postup MPSV č. 2/2016 nepožaduje rozdělení služby do jednotlivých domácností.
 • Rekonstrukce budov směřující k rozdělení prostor na domácnosti dle Doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (stanoveno u chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře). Podpořeny mohou být za stejných podmínek i domov se zvláštním režimem či domov pro seniory, byť Doporučený postup MPSV č. 2/2016 neomezuje nejvyšší kapacitu těchto pobytových služeb na jednom místě.
 • Rekonstrukce ubytovacích kapacit pobytových sociálních služeb s důrazem na plnění standardů kvality vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na snižování počtu tří a vícelůžkových pokojů a humanizaci prostředí.

 

Vymezení oprávněných žadatelů:

 • Žadatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace předloží Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
 • Žadatel je územně samosprávný celek a poskytování sociální služby bude zajištěno jiným subjektem, pak má povinnost vytvořit předpoklady oprávnění nejdéle k termínu naplnění indikátorů, uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude do sítě zařazen.

 

Další informace:

 • Akce mohou být realizovány na celém území ČR
 • Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 30. 11. 2024
 • Činnosti bezprostředně související s akcí, které jsou uznatelné, mohou být zahájeny před podáním žádosti o poskytnutí dotace, uznatelnost výdajů od data 1. 1. 2020