Středočeský kraj - Fond homogenizace

Středočeský kraj - Fond homogenizace


Program 2021 Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury

        Středočeský kraj

 

Cíl:

 • Cílem dotace je rozvoj dopravní infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.
 • Hlavní podstatou dotace a programu je homogenizace (optimalizace) vozovky pozemní komunikace ve vlastnictví Středočeského kraje.

Kdo může žádat:

 • obec se sídlem ve Středočeském kraji
 • dobrovolný svazek obcí se sídlem ve Středočeském kraji

Podporované oblasti:

 • opravy vozovky v celé její šíři (uvedení vozovky do provozuschopného stavu) po zásahu ze strany obce při opravě, rekonstrukci, či nové pokládce infrastruktury inženýrských sítí do pozemní komunikace
 • homogenizované vozovky pozemní komunikace, čímž se rozumí souvislá oprava vozovky při podélném nebo příčném uložení (následujícím souvisle za sebou) inženýrské sítě do pozemní komunikace zasahujícím do poloviny nebo přes polovinu vozovky v tloušťce minimálně 50 mm bez zvýšení nivelity povrchu

Intenzita podpory:

 • Předpokládaná celková výše alokace: 100 000 000 Kč
 • Max. výše dotace pro rok 2021: 600 Kč/m2 homogenizované vozovky pozemní komunikace II. a III. třídy
 • Výše dotace vychází z 50 % průměrných cen obvyklých.

Termín výzvy:

 • Lhůta pro podání žádostí: od 30. 6. 2021 od 9:00 hodin do 30. 9. 2021 do 14:00 hodin

Způsobilé výdaje:

 • Žádosti se týkají projektů s prokazatelně vynaloženými náklady od 1. 1. 2020.
 • Z dotace nelze hradit:
  • přípojky a infrastruktura plynu, vody, kanalizace, elektřiny, telefonu, nebo jiné inženýrské sítě apod.
  • zpracování žádosti o dotaci a odměna projektovému manažerovi,
  • nákup budov či pozemků, výstavbu, rekonstrukci, modernizaci nebo technické zhodnocení budov, prostor, kanceláří, místností apod., které přímo nesouvisejí s dopravní infrastrukturou realizovanou v rámci daného projektu,
  • pojistné, krytí cestovních nákladů,
  • úhradu pokut a jiných nákladů sankčního charakteru,
  • správní, místní a soudní poplatky, penále, náhrady škod, úroky a poplatky z prodlení,
  • poštovné (mimo dobírku), kancelářské potřeby, tonery,
  • stravování, občerstvení a pohoštění,
  • úhradu telefonních poplatků a poplatků za internet,
  • dodávky elektrické energie, vody, plynu a tepla kupované přímo od distributora,
  • úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění, odvody daní, úhrady za inženýring a management projektu,
  • a další náklady mimo úhradu samotné rekonstrukce vozovkového souvrství

Ostatní podmínky:

 • Žadatel může podat jednu žádost na projekt.
 • Projekt, jehož realizace je předmětem dotace, může být realizován pouze na majetku Středočeského kraje, konkrétně na pozemních komunikacích (silnicích II. a III. třídy) a jejích součástí, které jsou v jeho vlastnictví.
 • Náklady za homogenizaci vozovky budou součástí ocenění opravy infrastruktury inženýrských sítí (budou zahrnuty do provozních nákladů) nebo budou součástí ocenění nové výstavby nebo technického zhodnocení stávající infrastruktury inženýrských sítí (budou zahrnuty do pořizovací ceny investice).
 • Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o projekt investičního charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem a neinvestičním charakterem.
 • Mezi obcí (svazkem obcí) a Krajskou správou a údržbou silnic, p.o., což je povinný, je zřízeno věcné břemeno vztahující se k zásahu do komunikace v majetku Středočeského kraje.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Smlouva o opravě, rekonstrukci, či nové pokládce infrastruktury inženýrských sítí pod pozemními komunikacemi v majetku Středočeského kraje včetně rozpočtu projektu.
 • Smlouva o souvislé opravě dotací dotčené vozovky v celé její šířce.
 • Kladné stanovisko Krajské správy a údržby silnic, p.o. ke stavební akci, jejíž podstatou je dotace Programu.
 • Plná moc v případě zastoupení.