Ministerstvo kultury - odbor památkové péče - program restaurování

Ministerstvo kultury - odbor památkové péče - program restaurování


MINISTERSTVO KULTURY

odbor památkové péče

Program restaurování movitých kulturních památek na rok 2022

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je obnova významných movitých kulturních památek.

Kdo může žádat:

 • vlastníci movité kulturní památky – fyzické a právnické osoby:

Podporované aktivity:

 • Příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.
 • Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění.

Intenzita podpory:

 • Při stanovení výše příspěvku se vychází z doložených nákladů.
 • Příspěvky v Programu restaurování movitých kulturních památek jsou zpravidla poskytovány nejvýše do 90 % nákladů předložené akce obnovy movité kulturní památky.

Termín výzvy:

 • do 30. června 2021

Ostatní podmínky:

 • Územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu zasílají souhrnně všechny Návrhy na zařazení Ministerstvu kultury do 31. srpna 2021. Zaslané návrhy na zařazení, včetně příloh, Ministerstvo kultury žadatelům nevrací.
 • Akce obnovy movitých kulturních památek musí být realizovány, fakturovány a platby poukázány do 31.12. 2022.
 • Příspěvek nesmí být příjemcem použit v roce 2022 na tentýž účel současně s jinými prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče.

Způsobilé výdaje:

 • Z příspěvku ani povinného spolupodílu na obnově movité kulturní památky nelze hradit:
  • zpracování restaurátorského záměru,
  • zpracování restaurátorské zprávy,
  • pořízení a zpracování fotodokumentace,
  • všechny druhy režijních nákladů,
  • kopie výtvarných děl,
  • položka finanční rezerva,
  • stavební práce (injektáž zdiva, restaurování a doplnění omítek apod.),
  • pronájem lešení,
  • pokud je příjemce příspěvku plátce DPH, je DPH neuznatelným výdajem.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Relevantní doklad o vlastnictví k movité kulturní památce,
 • Závazné stanovisko vydané k obnově (restaurování) movité kulturní památky,
 • Aktuální fotodokumentace technického stavu movité kulturní památky nebo jejích částí, podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se tento návrh váže,
 • Protokol z vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele restaurování,
 • Specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté ceny obnovy (restaurování) kulturní památky pro rok 2022), včetně specifikace prací, ke kterým se váže tento návrh,
 • Záměr prezentace movité kulturní památky veřejnosti pro kulturní nebo výchovně vzdělávací účely,

.

.

.

a další.