Středočeský kraj - Meziobecní spolupráce

Středočeský kraj - Meziobecní spolupráce


Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje

        Středočeský kraj

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je posilovat schopnost víceúčelových dobrovolných svazků obcí poskytovat služby a zlepšit kvalitu těchto služeb poskytovaných členským obcím a jejich občanům.

Kdo může žádat:

 • dobrovolný svazek obcí působící pouze ve Středočeském kraji

Podporované oblasti:

 • Podporované strategické aktivity – realizace společných řešení zaměřených na rozvoj mikroregionu:
  • v oblasti dopravní obslužnosti, rozvoje nemotorové dopravy,
  • ve školství (školy a školky),
  • v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit,
  • v oblasti odpadového hospodářství,
  • v sociální sféře, sociálních službách,
  • ve vodním hospodářství,
  • při zajištění údržby zeleně a veřejných prostranství,
  • při realizaci opatření na ochranu životního prostředí a krajiny,
  • při zajišťování služeb vysokorychlostního internetu a datových služeb,
  • při realizaci kulturních a společenských akcích podporujících identitu mikroregionu,
  • cestovního ruchu ve spolupráci s Organizací destinačního managementu („DMO“) působící na území svazku,
  • v oblasti podpory místní ekonomiky,

kde konečnými uživateli jsou občané svazku obcí.

 • Doplňující aktivitou může být i tvorba strategií, analýz a rozvojových dokumentů. Rozsah této aktivity však nesmí překročit 40% podíl na vykazované činnosti, která je předmětem dotace.

Intenzita podpory:

 • Předpokládaná celkový objem peněžních prostředků: 2 000 000 Kč
 • Max. výše dotace: 250 000 Kč
 • Min. spoluúčast žadatele: 50 % z celkových uznatelných nákladů
 • Charakter dotace je neinvestiční.

Termín výzvy:

 • Lhůta pro podání je stanovena: od 14. června 2021 od 9:00 do 30. června 2021 do 16:00

Způsobilé výdaje:

 • Úhrada mezd, odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce s výjimkou odvodů mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce, kteří zajišťují úklid, ostrahu a jiné hospodářské činnosti.
 • Součástí uvedených uznatelných nákladů bude v roce 2021 přepočtený pracovní úvazek nejméně ve výši 1,0, z toho k datu podpisu smlouvy o poskytnutí dotace minimálně jeden úvazek na 0,75.
 • Možné je uplatnit uvedené způsobilé výdaje, které vzniknou od 01. 01. 2021.

Ostatní podmínky:

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost z tohoto Programu.
 • Příjemce nastaví systém průběžné komunikace se Středočeským krajem a stanoví svoji kontaktní osobu odpovědnou za její průběh.
 • Příjemce se zapojí do krajské platformy meziobecní spolupráce.
 • Příjemce zajistí synergii mezi aktivitami kraje a obcí/měst.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Kopie dokumentů, v nichž bude anonymizované datum narození a podpis zaměstnanců, které dokládají existenci přepočteného pracovního úvazku nejméně ve výši 1,0 k 1. 1. 2021, z toho minimálně jeden na 0,75.
 •  Kopie dokumentů prokazující, že již nyní zajišťuje svým členům minimálně tři různé služby, z toho alespoň jednu v oblasti podpory veřejné správy obcí (doložení dokumentu – např. výstupu, smlouvy, předávacího dokumentu, zápisu z jednání apod.).
 • Seznam obcí, zapojených do činnosti DSO (aktuální seznam členů, doložení dokumentu).
 • Mapu zobrazující území tvořené členskými obcemi (doložení dokumentu).
 • Plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na základě plné moci.