TAČR - Program Prostředí pro život - výzvy V

TAČR - Program Prostředí pro život - výzvy V


Program Prostředí pro život – Výzva V

TAČR Technická agentura České republiky

Cíl podpory: je nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizace a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů a minimalizuje negativní dopad lidské činnosti na životní prostředí

Na co je možné získat podporu:

 • Podprogram 1: odborná podpora výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí

Kdo může žádat:         

 • malé, střední a velké podniky
 • výzkumné organizace
 • organizační složka státu  

Alokace výzvy:

 • 152 mil. Kč

Výše a míra podpory:

 • max. míra podpory je 85 %
 • max. výše podpory je 10 mil. Kč

Termín:

 • příjem žádosti o podporu je od 29. 4. 2021 do 30. 6. 2021

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • Průmyslová vzor
 • Užitný vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Nlec – léčebný postup
 • Npam – památkový postup  
 • Software
 • Patent
 • Poloprovoz
 • Ověřená technologie
 • Specializovaná odborná databáze  
 • Souhrnná výzkumná zpráva
 • Ostatní výsledky

Ostatní podmínky:

 • Přínosem návrhů projektů má být zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulací v oblasti životního prostředí
 • Prioritní výzkumné cíle projektu jsou následující:
 • adaptace na změnu klimatu a zavádění ekonomicky efektivních mitigačních opatření
 • zkvalitnění složek životního prostředí a podpora zavádění principů oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky)
 • podpora resilientní a bezpečné společnosti a přírody
 • Návrh projektu musí naplňovat jeden prioritní výzkumný cíl jako hlavní cíl projektu
 • Uchazeči se mohou hlásit buď samostatně, nebo jako uchazeči společného návrhu projektu
 • Uchazeči budou uplatnitelnost výstupů/výsledků popisovat v návrhu projektu, případně dokládat přílohami. Je třeba, aby byla uplatnitelnost výstupů/výsledků v návrhu projektu prokázána následovně: o plánované výsledky má zájem konkrétní subjekt veřejné správy a součástí aplikování výstupu projektu je i přislib spolupráce veřejné správy při zavádění výstupu do praxe
 • Nejzazší termín ukončení řešení projektu je únor 2025
 • Technologická agentura České republiky podporuje pouze návrhy projektů, jejichž obsah nebo jejich část dosud nebyly a v současnosti nejsou řešeny v rámci jiného vlastního projektu. Dvojí financování není povoleno

 

Způsobilými výdaji jsou:

 • Osobní náklady včetně stipendií
 • Náklady na subdodávky 
 • Ostatní přímé náklady
 • Nepřímé náklady 

 

Přílohy k žádosti:

 • Návrh projektu
 • Čestné prohlášení, kterým je prokázána způsobilost k řešení projektu samostatně
 • Účetní závěrky za roky 2017, 2018 a 2019
 • Odborné předpoklady k řešení projektu (Odborný životopis)
 • Oprávnění k činnosti relevantní k plánovaným činnostem v návrhu projektu (např. Oprávnění k provádění biologického zkoušení atd.)
 • Vlastnická struktura za každého uchazeče