NSA - Materiálně technická základna sportu – movité investice

NSA - Materiálně technická základna sportu – movité investice


NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

Program č 162 53, Materiálně technická základna sportu – movité investice 2020 – 2024

Cílem výzvy:

 • modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů,
 • zajistit dostupnost sportu pro osoby se zdravotním postižením,
 • zajistit péči o reprezentaci ČR a talentovanou mládež,
 • zajištění vybavenosti sportovních organizací, v souladu s článkem 7 Výzvy (oprávněný žadatel) dlouhodobým majetkem, pro potřeby reprezentace ČR, talentované mládeže, a ostatních sportovců.

Kdo může žádat: 

 • Spolek dle § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku.
 • musí splňovat definici sportovní organizace dle § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu a musí mít celostátní působnost.
 • nesmí mít splatné nedoplatky na daních, na zdravotním a sociálním pojištění a vůči dalším osobám stanoveným výzvou
 • musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu.
 • v uplynulých 3 letech opakovaně nebo závažným způsobem nesmí porušit podmínky čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu podle zákona o podpoře sportu, pravidla boje proti antidopingu nebo závažným způsobem neohrozil naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží.

Podporované aktivity:

 • Podpora zaměřena na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku určeného pro zajištění sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace, zahrnující:
  • hmotné movité věci a jejich soubory, které slouží ke sportovnímu výkonu, sportovní přípravě
   a regeneraci a zdravotnímu zabezpečení sportovců (např. lodě, kola, sportovní pistole, oštěpy, posilovací stroje, trenažéry apod.),
  • sportovní mobilní zařízení do hal, tělocvičen a ostatních sportovišť mající charakter samostatného movitého majetku (např. mobilní sportovní povrchy, mantinely, bloky, doskočiště, dráhy apod.),
  • hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k zajištění provozu a údržby sportovního zařízení (např. sněhová děla, rolby, stroje na úpravu hracích ploch apod.),
  • hmotné movité věci – motorizovaná zařízení např. mikrobusy, osobní vozidla, nákladní vozidla, závodní motocykly či lodě apod.; osobní vozidla však pouze pro přepravu osob
   a vybavení typu combi, VAN či SUV, nebo v úpravě pro přepravu zdravotně postižených osob,
  • hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k vytvoření nezbytného zázemí pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží (např. kopírovací stroje, multifunkční zařízení, hardware apod.),
  • dlouhodobý nehmotný majetek sloužící k zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží a k vytvoření nezbytného zázemí (sportovní aplikace, speciální software apod.).

Výše a míra podpory:

 • max. 85 % celkových skutečně vynaložených způsobilých výdajů akce.
 • Akci nelze spolufinancovat z jiných prostředků státního rozpočtu, vlastní spoluúčast však může být kryta z prostředků poskytnutých územním samosprávním celkem.
 • Alokace: 170 000 000 Kč.
 • Pro účely této Výzvy se za pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku považuje pořízení 1ks DHM jehož cena je vyšší než:
 • 72 600,- Kč včetně DPH u neplátců DPH,
 • 60 000,- Kč bez DPH u plátců DPH.
 • Pro účely této Výzvy se pořízením dlouhodobého nehmotného majetku považuje pořízení 1ks DNHM jehož cena je vyšší než:
 • 242 000,- Kč včetně DPH u neplátců DPH,
 • 200 000,- Kč bez DPH u plátců DPH.

Termín výzvy:

 • 1.6.2021 (9:00) – 31.8.2021 (17:00)

Ostatní podmínky

 • Program není zaměřen na výstavbu ani technické zhodnocení sportovních zařízení.
 • Podpora v rámci tohoto programu bude poskytována mimo rámec veřejné podpory.
 • Způsobilé výdaje akce jsou pouze ty výdaje, které vznikly po podání žádosti o dotaci.
 • Dlouhodobý majetek pořízený z dotace nesmí být využíván výlučně pro komerční činnost. Za komerční činnost nejsou z hlediska tohoto programu považovány příjmy z nájmů nestátních neziskových organizací, kterými jsou např. sportovní svazy, sportovní kluby, tělovýchovné
  a tělocvičné jednoty, dále příjmy z nájmů škol, školských zařízení a obdobných institucí, a to za předpokladu, že se bude jednat o přiměřenou úplatu.

Přílohy žádosti:

 • Seznam movitých věcí, které žadatel plánuje nakoupit s odhadovanou cenou a množstvím včetně bližší specifikace (druh movité věci, výrobce, model apod.).
 • Investiční záměr dle čl. 14 dokumentace programu. Investiční záměr musí obsahovat, v případě, že pořizovaný majetek, dle této Výzvy, bude pořízen na zakázku pro určitého sportovce, určitý okruh sportovců.
 • Doložení existence bankovního účtu formou výpisu z účtu, smlouvy o zřízení účtu apod. Majitelem bankovního účtu musí být pouze žadatel o dotaci.
 • Vlastnická struktura – formulář zveřejněný spolu s výzvou.
 • Prohlášení o DPH – formulář zveřejněný spolu s výzvou.
 • Doložení vlastní spoluúčasti formou výpisu z účtu, smlouvou o úvěru, příslibem úvěru apod.
 • Průzkum trhu, cenová nabídka apod. nejlépe tří dodavatelů/výrobců.