MPO - Program Obchůdek 2021+

MPO - Program Obchůdek 2021+


 

 Chcete podporu na provoz vašeho obchůdku v obci nebo na venkově?

Program Obchůdek 2021+

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl programu: je poskytnutí krajům dotace za účelem úhrady finanční podpory, kterou kraj poskytne vybrané maloobchodní prodejně v obci, na jejímž území je jedna maloobchodní prodejna. Dotace je určena na snížení provozních výdajů maloobchodních prodejen

Kdo může žádat:         

 • oprávněným žadatelem je Vyšší územní samosprávný celek, kraj (dále jen „kraj“) mimo území Hl. města Prahy
 • konečný příjemce podpory je podnikatelský subjekt, který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel

Alokace výzvy:

 • celková alokace výzvy je 39 mil. Kč

Výše a míra podpory:

 • max. výše podpory je 3 000 000 Kč pro příslušný kraj
 • na jednu prodejnu smí kraj použít maximálně 100 000 Kč z programu OBCHŮDEK 2021+

Termín:     

 • od 4. 8. 2021 do 29. 10. 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 • náklady na zaměstnance, který se podílí (podílejí) na chodu prodejny
 • náklady na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení a služby související s prostorami, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem, se posuzují jako uznatelné
 • vybavení novým technickým zařízením
 • náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu
 • náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb
 • podporované CZ NACE je 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách

Ostatní podmínky:

 • za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora dle Výzvy, se považuje období od 1. ledna 2021 do 31. 10. 2021 (dále „Rozhodné období“) 
 • majitele a provozovatelé obchodu dostanou dotací od svého krajského úřadu
 • kraj je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí
 • kraj je povinen do 10 let od poskytnutí podpory umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly příslušné dokumentace
 • v žádosti o dotaci do programu OBCHŮDEK 2021+, předloží Kraj, kromě povinných náležitostí žádosti o dotaci (podle příslušných ustanovení zákona podle zák. č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), informace k nastavení programu Kraje na podporu provozu venkovských prodejen
 • pro vyúčtování platby musí Kraj zpracovat souhrnný přehled vyplacených finančních podpor (přehled musí obsahovat údaje o příjemcích podpory a o obcích, ve kterých se maloobchodní prodejna nachází), a musí být předkládán na formuláři předepsaném pro vyúčtování MPO. Tento formulář bude součástí výzvy programu OBCHŮDEK 2021+
 • podporu z Programu lze za stejné období kombinovat s podporou z programu krajů
 • konečný příjemce podpory neukončí provoz podpořené prodejny ve lhůtě nejméně dvanácti měsíců od získání rozhodnutí o podpoře z programu kraje
 • podmínkou získání dotace je skutečnost, že obchod je otevřený minimálně pět dnů v týdnu, celoročně a prodává potraviny. Přesné podmínky budou upřesněny ve výzvě, která se očekává ve třetím čtvrtletí roku 2021
 • program je určený pro zamezení ztrátovosti malých obchodů v obcích a na venkově
 • dotace z programu OBCHŮDEK 2021+ se vyplácí ex post, to znamená, že se jedná o následné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem
 • způsobilé náklady musí být vynaloženy v souladu s cíli programu, musí bezprostředně souviset s realizací projektu a musí u nich existovat prokazatelná přímá vazba na výstup projektu. Musí být doloženy průkaznými doklady
 • příjemce finanční podpory musí vlastnit oprávnění k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt
 • příjemce finanční podpory musí doložit, že nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců
 • program podpory je schválen na období let 2021 až 2025

Způsobilé náklady:

 • náklady na zaměstnance (např. mzdy)
 • náklady na nájem, vytápění, osvětlení a služby související s prostorami, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem, se posuzují jako uznatelné
 • náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu
 • spotřeba materiálu, čistících potřeb, obalů
 • ochranné pomůcky, pracovní oblečení
 • úroky z hypotečního úvěru
 • investiční náklady financované krajem (bude upraveno ve výzvě)

Podmínky pro provoz prodejny žadatele:

 • budova prodejny je ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec,
 • budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec,
 • budova prodejny je ve vlastnictví obce, ale prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba,
 • budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje jiná podnikající právnická nebo fyzická osoba,
 • prodejna musí být otevřena minimálně 5 dnů v týdnu, celoročně a musí zajišťovat minimálně prodej potravin,
 • v jedné obci, nebo její místní části nesmí být v době schválení žádosti více než jedna prodejna spadající do CZ-NACE 47.11. Toto potvrzení vydá obec na jejímž území se nachází maloobchodní prodejna žadatel
 • konečný příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí

Povinné náležitostí k žádosti:

 • název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele
 • bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora
 • název a adresa poskytovatele
 • požadovaná částka podpory
 • účel, na který chce žadatel podporu použít
 • lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo
 • identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána