Středočeský kraj - program Zdravotnictví

Středočeský kraj - program Zdravotnictví


Chcete pořídit přístrojové vybavení související s poskytováním akutní lůžkové péče?

Program 2021- ZDRAVOTNICTVÍ

Středočeský kraj

Cíl podpory:

 • investiční dotace na pořízení přístrojového vybavení, související s poskytováním akutní lůžkové péče
 • investiční dotace na výdaje, související s výstavbou nebo rekonstrukcí objektů, ve kterých je poskytována akutní lůžkové péče

Kdo může žádat:

 • poskytovatel akutní lůžkové péče, nezaložený poskytovatelem dotace, který má udělené oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v rozsahu akutní lůžková péče v oboru vnitřní lékařství
 • Žadatel musí mít místo poskytování zdravotní péče na území Středočeského kraje.

Výše a míra podpory:

 • alokace programu 25 mil. Kč
 • max. výše požadované dotace a současně max. výše poskytnuté dotace: 2 000 000,00 Kč

Termín výzvy: 12.7.2021 od 9:00 do 26.7.2021 do 16:00


Ostatní podmínky

 • V rámci tohoto Programu může žadatel podat pouze jednu žádost.
 • Příjemce může zahájit realizaci akce/projektu ještě před podpisem smlouvy, respektive před rozhodnutím Zastupitelstva, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace příjemci.
 • Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací akce/projektu od 1. 1. 2021 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu, na který byla příjemci dotace poskytnuta.
 • Akce/projekt musí být ukončen v období stanoveném smlouvou, a to nejdéle do jednoho roku od podpisu smlouvy.

 

Povinné přílohy žádosti o dotaci:

 1. Doklad o právní subjektivitě:

• právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku předloží kopii výpisu z veřejného rejstříku nebo výpis z veřejného rejstříku pořízený prostřednictvím internetu,

• právnické osoby nezapsané ve veřejném rejstříku předloží kopii oprávnění k činnosti a výpis z registru ekonomických subjektů pořízený prostřednictvím internetu,

• příspěvkové organizace zřizované obcemi předloží výpis z registru ekonomických subjektů pořízený prostřednictvím internetu,

 1. Vlastní projekt, položkový rozpočet a harmonogram realizace akce, uvedení délky poskytování veřejně prospěšné činnosti.
 2. Doklad o bankovním účtu žadatele.
 3. Písemný souhlasu zřizovatele s podáním žádosti, pokud je žadatelem příspěvková organizace.
 4. V případě zastoupení žadatele na základě plné moci plná moc v originále nebo ověřená kopie uvedené plné moci. Za platnou plnou moc je považována i plná moc podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.
 5. Smlouva s minimálně jednou zdravotní pojišťovnou o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu akutní lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství.