MK - Program záchrany architektonického dědictví na rok 2022

MK - Program záchrany architektonického dědictví na rok 2022


Máte zájem o obnovu nemovitých kulturních památek?

Program záchrany architektonického dědictví na rok 2022

Ministerstvo kultury – odbor památkové péče

 

Cíl programu:

 • Program poskytuje finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější část našeho kulturního dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, paláce, kostely, pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, národní kulturní památky a památky UNESCO.

Kdo může žádat:

 • vlastníci nemovitých kulturních památek – fyzické a právnické osoby

Výše a míra podpory:

 • Výše příspěvku je závislá na výši státního rozpočtu České republiky a množství podaných žádostí o zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu.
 • Při stanovení výše příspěvku se vychází z doložených nákladů.
 • Podíl příspěvku v Programu na celkových ročních nákladech by neměl přesáhnout 90 %.

Termín výzvy:

 • 30. září 2021

Ostatní podmínky:

 • Projektem záchrany v Programu záchrany architektonického dědictví není myšlena stavební projektová dokumentace.
 • Projekt záchrany je souborem informací o kulturní památce, plánované obnově, připravenosti akce, době realizace a finančním zajištění, budoucí správě a využití památky.
 • Projekt záchrany musí tvořit přílohu každé žádosti s výjimkou pokračujících akcí, které jsou realizovány bez jakýchkoliv změn podle posledního doloženého projektu záchrany a nedochází u nich k zahájení nové stavební etapy.

Neuznatelné náklady:

 • modernizace objektů – zateplování, vytápění, vyvložkování komínů, elektroinstalace, rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), izolační dvojskla a trojskla, protipožární okna, dveře a stěny;
 • nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní konstrukce krovu);
 • jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka;
 • hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;
 • protiradonová opatření;
 • čištění a úklid budov;
 • náklady na lešení nad rámec nákladů za montáž, demontáž a příplatek za použití (nájem);
 • stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace;
 • náklady na stavební/autorský dozor;
 • úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;
 • kopie sochařských děl a výdusky;
 • archeologie;
 • veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %);
 • položka v rozpočtu – rezerva;
 • DPH – v případě, že vlastník je plátcem;
 • režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.

Přílohy žádosti:

 • doklad o vlastnictví (příslušnosti hospodaření) k památce (výpis z katastru nemovitostí a kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu, které nejsou starší než 6 měsíců),
 • doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to dle typu žadatele:
 • kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. kopie jmenovacího dekretu, usnesení z ustavujícího zasedání či valné hromady apod.) u právnických osob, nevyplývá-li skutečnost, kdo je statutárním orgánem, přímo z výše uvedených dokladů (např. z OR),
 • kopie závazného stanoviska vydaného orgánem státní památkové péče k zamýšlené obnově památky a provedení prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek, podle § 14 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, závazná stanoviska musí být doložena ke všem pracím, které jsou plánovány na příslušný kalendářní rok,
 • kopie nařízení zabezpečovacích, popř. udržovacích prací, bylo-li stavebním úřadem vydáno, popř. posudek znalce o havarijním technickém stavu stavby apod.,
 • kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje,
 • specifikace druhu, rozsahu, způsobu a termínu provedení, včetně specifikace prací na rok 2022, k nimž se váže tato žádost,
 • sjednaná nebo odborně odhadnutá cena obnovy na rok 2022, včetně položkového rozpočtu akce obnovy kulturní památky,
 • samostatné vyjádření obce, na jejímž území se památka nachází, doporučení k zařazení do Programu na rok 2022,
 • samostatné vyjádření Národního památkového ústavu k Projektu záchrany kulturní památky, doporučení k zařazení do Programu na rok 2022, včetně vyjádření o významu a naléhavosti obnovy kulturní památky (míře ohrožení památky) a odhadu rizik akce obnovy,
 • záměr prezentace památky zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o památku využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou,
 • podrobná barevná fotodokumentace současného technického stavu památky

…..a další přílohy uvedené v Programu