OPZ-1.2-dětský klub při ZŠ ( výzva 77,78 )

OPZ-1.2-dětský klub při ZŠ ( výzva 77,78 )


Operační program Zaměstnanost

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování (výzva 77, 78)
 
Cíl podpory:     Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování. Výzva nabízí možnost budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.
 
Kdo může žádat:
 • školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností tedy mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb.)
 • obchodní korporace
 • státní podnik
 • NNO
 • OSVČ
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí

 

Výše a míra podpory:

 • Výše podpory 1 – 9 mil. Kč (způsobilé výdaje)
 • Míra podpory:
  • 100% - Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, státní školy
  • 95% - soukromé školy, kraje, obce, org. zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí
  • 85% - ostatní subjekty (u mimopražských projektů)
  • 50% - ostatní subjekty (u pražských projektů)

 

Termín výzvy:

 • Příjem žádostí: 29.5.2017 – 29.9.2017 14 hod

Ostatní podmínky

 Podporované aktivity zahrnují:
 • Podpora v rámci této výzvy je určena pouze pro podporu zařízení péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ). Výzva je zaměřena na posílení služeb zajišťujících péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, nikoliv na mimoškolní vzdělávací aktivity. Podporované aktivity v rámci této výzvy a podmínky jejich realizace jsou následující:

 

 • Primární aktivitou, jež musí být součástí každého projektu, je podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem (školní družiny, kluby), a dobu provozu přizpůsobí potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).
 • V žádosti o podporu (Popis klíčové aktivity a Indikátor 5 00 01 Kapacita zařízení péče o dítě) žadatel musí stanovit kapacitu zařízení (min. 5 dětí) rozměrem min. 2 m2 prostoru podlahové plochy pro pobyt na 1 dítě (ověření výpočtu bude probíhat při kontrole na místě). V žádosti o podporu žadatel dále uvede kompletní adresu realizace zařízení (Detail subjektu - Adresy) a provozní dobu zařízení (popis klíčové aktivity).

 

 • Doplňková aktivita, kterou není možné realizovat bez současné realizace primární aktivity A zařízení péče o děti 1. stupně základní školy. Osobní náklady pečujících osob na tuto aktivitu v žádosti o podporu nesmí činit více než 40 % osobních nákladů na realizaci primární aktivity. Přihlášené děti nemusí být zároveň přihlášené v primární aktivitě.

 

 1. Doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity
 • Doplňková aktivita, kterou není možné realizovat bez současné realizace primární aktivity A zařízení péče o děti 1. stupně základní školy. Osobní náklady pečujících osob na tuto aktivitu v žádosti o podporu nesmí činit více než 10 % osobních nákladů na realizaci primární aktivity. Přihlášené děti musí být zároveň přihlášené v primární aktivitě.

 

Cílové skupiny:

 • Rodiče s malými dětmi
 • Rodiče s dětmi mladšími 15 let

 

Místo realizace:

 • celá ČR a EU

Způsob financování:

 • V projektech financovaných s využitím 40 % paušální sazby je podpora určena na 2 kategorie výdajů:
  1. přímé náklady na zaměstnance (dále jen jako „Osobní náklady“) a
  2. veškeré ostatní výdaje projektu.
 • Pro výdaje spadající do Osobních nákladů se v projektech uplatňuje úplné vykazování, tj. ke stanovení výše způsobilých výdajů projektu v rámci Osobních nákladů je třeba doložit skutečný vznik a skutečnou úhradu daného výdaje.
 • Veškeré ostatní výdaje projektu jsou v režimu zjednodušeného vykazování výdajů. Konkrétně je využívána tzv. 40% paušální sazba. V praxi to znamená, že v projektech jsou prokazovány pouze Osobní náklady a ostatní výdaje projektu se stanovují dopočtem (40 %) z částky Osobních nákladů; jejich vznik ani úhradu příjemce nedokládá.