Středočeský kraj - Kofinancování projektů z OPŽP

Středočeský kraj - Kofinancování projektů z OPŽP


Chcete získat kofinancování Středočeského kraje na projekty z programu OPŽP?

Výzva na poskytnutí individuálních účelových dotací ke kofinancování projektů z OPŽP v období 2014-2020

Středočeský kraj

Cíl výzvy:

 • Cílem výzvy je podpora projektů, které přispívají ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, posílení biodiverzity a zastavení úbytku biologické rozmanitosti.

Kdo může žádat:

 • obce, kraje, příspěvkové organizace obcí, krajů a státu
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní organizace a státní podniky
 • veřejnoprávní instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • podnikatelské subjekty
 • fyzické osoby

Podporované oblasti:

 • Výzva č. 130 a 139:
  • Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  • Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu
  • Podporovaná aktivita:
   • 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
   • 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
 • Výzva č. 140:
  • Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  • Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
  • Podporovaná aktivita:
   • 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

Výše a míra podpory:

 • Alokace: 3 mil. kč
 • V případě, že celkové požadované peněžní prostředky v převýší celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu (a to 3 mil. Kč), může Zastupitelstvo rozhodnout na základě návrhu Rady o poměrném krácení poskytnutých dotací oproti požadovaným.

Termín výzvy:

 • do 15. září 2021

Ostatní podmínky:

 • Projekt musí být realizován na území Středočeského kraje.
 • Projekt musí být ve fázi přípravy či probíhající realizace.
 • Projekty, u kterých bylo již odevzdáno Závěrečné vyhodnocení akce na Státní fond životního prostředí, nelze z důvodu možného porušení rozpočtové kázně a pravidel výzev OPŽP podpořit.

Způsobilé výdaje:

 • Předmětem žádosti mohou být pouze peněžní prostředky, které jsou uznatelnými náklady projektu od 1. 1. 2020, vykazované v rámci aktuálního rozpočtu předkládaného k čerpání spolufinancování z výše uvedených jiných veřejných zdrojů.

Přílohy žádosti:

 • Spolu s žádostí budou doloženy následující povinné přílohy:
  • a) Kopie „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z OPŽP
  • b) Kumulativní rozpočet