OP PIK - Nemovitosti - Výzva VI - Pomoc po tornádu

OP PIK - Nemovitosti - Výzva VI - Pomoc po tornádu


 Chcete získat finanční pomoc pro firmy, které byly postiženy tornádem?

Program Nemovitosti – Výzva VI Pomoc po tornádu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Cíl programu: je podpora podnikatelských subjektů postižených zásahem tornáda na území České republiky dne 24. června 2021. Podpora představuje finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku podnikatelského subjektu a na podporu obnovy podnikatelské činnosti  

Kdo může žádat:            

 • malé a střední podniky

Výše a míra podpory:

 • Výše podpory: min. 1 mil. Kč  a max. 35 mil. Kč na projekt
 • aktivita A – až 100 % způsobilých výdajů
 • aktivita B: malý podnik 45 % ZV a střední podnik 35 % ZV ponížených o případnou náhradu škody dle aktivity A. Maximální výše ZV na jednotku obestavěného prostoru budoucí výstavby je 10 000,- Kč / 1 m3 obestavěného prostoru

Termín:

 • výzva již běží
 • podání žádosti je možné od 16. 8. 2021 do 31. 12. 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 • Aktivita A – kompenzace škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku pro účely podpory obnovy podnikatelské činnosti
 • Aktivita B – rekonstrukce a výrazné rozšíření technicky zásadně nevyhovujícího objektu na podnikatelský objekt
 • Podporované CZ-NACE: B 5-9, C 10-33, D 35, E 36-39, F 41–43, G 45-47, H 49-53, I 56, J 58-63, K 64-66, L 68, M 69-75, N 77-82, R 90-91, 93, S 95-96   

Ostatní podmínky:

 • nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. 6. 2023, nerozhodne-li poskytovatel jinak
 • před podáním žádosti o podporu je vyžadován zápis do Evidence skutečných majitelů
 • místo realizace projektu bylo přímo a prokazatelně postiženo zásahem tornáda na území České republiky ve dnech 24. 6. 2021
 • žadatel musí mít nabytá vlastnická práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty tzn. dvě aktivní Žádosti o podporu do každé aktivity
 • aktivita a – do 2 let od získání dotace musí být ze strany žadatele obnovena provozovna v místě původní realizace nebo v rámci stejného NUTS 2
 • aktivita b – původní provozovna, která byla významnou měrou zasažena živelnou pohromou, může být v rámci projektu rozšířena za podmínky, že dojde k navýšení původní podlahové plochy a kubatury minimálně o 20 %, avšak maximálně o 200 %
 • žadatel nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců
 • podpora je poskytována formou dotace. Maximální absolutní dotace je nepřekročitelná
 • příjemce podpory musí v případě aktivity B poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu
 • rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu
 • v případě aktivity B nebyl projekt zahájen před datem registrace žádosti o podporu[1]

Způsobilými výdaji jsou:

 • aktivita A:
  • náklady související se škodou vzniklou v přímém důsledku přírodní pohromy, které ocení nezávislý odborník uznaný příslušným vnitrostátním orgánem nebo pojišťovnou
 • aktivita B:
  • dlouhodobý hmotný majetek (úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám a další)
  • ostatní náklady související se stavbou (služby expertů, projektová a inženýrská činnost)

Způsobilými výdaji nejsou:

 • a) DPH, pokud lze uplatnit nárok na její odpočet
 • b) výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu
 • c) splátky půjček a úvěrů
 • d) pokuty a penále
 • e) výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky
 • f) leasing
 • g) výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou
 • h) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací
 • i) výdaje spojené s administrací projektu
 • j) výdaje, na které již byla poskytnuta jiná veřejná podpora nebo podpora de minimis atd.

Povinné přílohy k žádosti o podporu:

 • prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis
 • dokumenty k jednoznačnému prokázání nabytí svých vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován (výpis z informačního systému Katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy ne starší 3 měsíců)
 • doklad o tom, že místo realizace předkládaného projektu bylo prokazatelně přímo postiženo zásahem tornáda na území České republiky dne 24. června 2021 (hlášení pojistné události, potvrzení relevantního správního úřadu, obecního úřadu atd., vždy doplněné fotografiemi)
 • podlahová plocha a obestavěný prostor před a po realizaci potvrzené autorizovanou osobou pro určení indikátoru projektu a limitů ZV
 • jednoduchý podnikatelský záměr
 • Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená zdaňovací období žadatele a jeho partnerských a propojených podniků žadatele uvedených v Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis
 • výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle § 14, odst. 3, písm. e) bod 2, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu

 


[1] Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. V případě převzetí se „zahájením prací“ rozumí okamžik, kdy je pořízen majetek přímo související s pořízenou provozovnou. Za zahájení prací se rovněž nepovažuje zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení