MK - Podpora rozvoje zájmových kulturních-mimouměleckých aktivit

MK - Podpora rozvoje zájmových kulturních-mimouměleckých aktivit


Chcete podpořit aktivní formy zájmových vzdělávacích a kulturních – mimouměleckých aktivit?

Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit na rok 2022

MINISTERSTVO KULTURY

Cíl výzvy:

 • Cílem programu je podpora aktivních forem zájmových vzdělávacích a kulturních – mimouměleckých aktivit ve volném čase.

Kdo může žádat:

 • FO a PO registrované nebo založené do 31. 12. 2020, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.

Podporované oblasti:

 • Projekty mohou být zaměřeny na:
  • vzdělávání dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních aktivit,
  • rozvoj nových a inspirativních metod a forem mimoškolního vzdělávání,
  • projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání,
  • komponované kulturně – vzdělávací aktivity, zvláště s tematikou etiky (především se zaměřením na děti a mládež), příprava k partnerským vztahům a rodinnému životu, prevence proti alkoholismu, toxikomanii, kouření, gamblerství, nomofobii, mobbingu, ortorexii, závislosti na elektronických hrách, kyberšikaně, groomingu, HIV/AIDS – primární prevence,
  • kulturně – vzdělávací aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel.

Výše a míra podpory:

 • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % celkových neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu (podle možností rozpočtu MK a významu projektu).

Termín výzvy:

 • příjem žádostí nejpozději do 24. září 2021

Ostatní podmínky:

 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele).
 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, jejichž problematika je přesně ohraničena, každý formou samostatné žádosti se samostatnými přílohami, každý v samostatné obálce.
 • MK doporučuje všem žadatelům, součástí jejichž projektů jsou také „open air“ akce, aby z důvodu zajištění optimálních hygienických podmínek pro všechny účastníky akce instalovali též bezbariérové toalety pro osoby s omezenou možností pohybu. Náklady s tím spojené jsou uznatelnými náklady projektu a mohou být hrazeny z dotace.
 • Do tohoto výběrového dotačního řízení nepřísluší vzdělávací aktivity, které směřují k výchově k uměleckým aktivitám (neprofesionální umělecké aktivity), např. příprava a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů, divadelní představení, slovesné, hudební, divadelní, výtvarné a taneční dílny, činnost hudebních, divadelních a tanečních souborů, též arteterapie, sociální problematika.

Způsobilé výdaje:

 • Z dotace nelze hradit investiční náklady, kancelářskou a výpočetní techniku, výdaje na mzdy funkcionářů, zabezpečení chodu sekretariátu, honoráře účinkujících (a to ani jako OON), cestovné auty, taxi, pohonné hmoty, nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy, pohoštění a občerstvení, dary, včetně květinových, věcné ceny, reklamní předměty, zahraniční cesty, náklady spojené s provozem domácí pevné linky a dobíjení kreditu mobilních telefonů (tj. lze hradit pouze náklady na mobilní telefon jasně identifikovatelné, ověřitelné a podložené originálními dokumenty), bankovní poplatky, účetní a právní služby, náklady na proškolení personálu, zpracování projektu nebo koordinátora projektu a též veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu.
 • Z dotace lze hradit pouze jízdné po území ČR ve výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla. Dotace může být použita na úhradu osobních nákladů, spojených s realizací schváleného projektu, tj. mzdových nákladů, ostatních plateb za provedenou práci a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. Konkrétní výše dotace na osobní náklady se může stanovit s přihlédnutím k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové Pokud je příjemce obecně prospěšnou společností a dotace je mu poskytnuta na celoroční činnost, může hradit z dotace mzdy a povinné odvody hrazené zaměstnavatelem, a to maximálně do výše 15 % dotace.

Přílohy žádosti:

 • Podrobný strukturovaný popis projektu
 • Podrobný rozpočet
 • Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (předloží fyzické osoby)
 • Doklad o předchozí činnosti
 • Kopie aktuální smlouvy o založení běžného bankovního účtu, popř. kopie výpisu
 • K projektu obsahujícímu ediční činnost přiložit odborné posudky dvou prokazatelně nezávislých recenzentů, do rozpočtu uvést náklady na výrobu (na tiskařské práce vč. grafiky, honoráře), rozsah (formát + počet stran), náklad (počet výtisků), informace o způsobu distribuce.