MK - Podpora regionálních kulturních tradic

MK - Podpora regionálních kulturních tradic


Chcete pro město nebo obec získat finanční podporu na kulturní aktivity spjaté s významnými výročími?

Podpora regionálních kulturních tradic v roce 2022

MINISTERSTVO KULTURY

odbor regionální a národnostní kultury

Cíl výzvy:

 • Cílem dotace je podpora projektů související s významnými jubilei. Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá ve smyslu 100., 200., 300. výročí atp., popř. výročí půlkulatá ve smyslu 150., 250., 350. výročí atp.

Kdo může žádat:

 • obce a města
 • fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2020, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok.

Podporované oblasti:

 • Podporované aktivity zahrnují kulturní aktivity spjaté:
  • s významnými výročími měst a obcí,
  • s významnými výročími kulturně-historických událostí,
  • s významnými výročími význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury.

Výše a míra podpory:

 • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % celkových neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu (podle možností rozpočtu MK a významu projektu).
 • Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu.

Termín výzvy:

 • 1. kolo – nejpozději do 30. září 2021
 • 2. kolo – nejpozději do 29. dubna 2022

Ostatní podmínky:

 • Výběrové dotační řízení není určeno pro státní příspěvkové organizace zřizované MK a pro subjekty spravující sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy.
 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele).
 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, jejichž problematika je přesně ohraničena, každý formou samostatné žádosti se samostatnými přílohami, každý v samostatné obálce.
 • MK doporučuje všem žadatelům, součástí jejichž projektů jsou také „open air“ akce, aby z důvodu zajištění optimálních hygienických podmínek pro všechny účastníky akce instalovali též bezbariérové toalety pro osoby s omezenou možností pohybu. Náklady s tím spojené jsou uznatelnými náklady projektu a mohou být hrazeny z dotace.
 • Příjemce dotace je oprávněn hradit z dotace také náklady projektu vzniklé předtím, než obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud přísluší jejich vznik do kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.

Způsobilé výdaje:

 • Z dotace nelze hradit investiční náklady, natočení a výrobu filmu, mzdy funkcionářů, zabezpečení chodu sekretariátu, taxi, pohonné hmoty, pohoštění a občerstvení, dary, včetně květinových, věcné ceny, reklamní předměty, zahraniční cesty, bankovní poplatky, účetní a právní služby, náklady na proškolení personálu nebo zpracování projektu a veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu.
 • Z dotace lze hradit jízdné pouze po ČR a jen ve výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla. Dotace může být použita na úhradu osobních nákladů, spojených s realizací schváleného projektu, tj. mzdových nákladů, ostatních plateb za provedenou práci a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. Konkrétní výše dotace na osobní náklady se může stanovit s přihlédnutím k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře.

Přílohy žádosti:

 • podrobný strukturovaný popis projektu
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (předkládají pouze fyzické osoby),
 • doklad o předchozí činnosti (podrobná informace o uskutečněných kulturních projektech v předcházejícím roce),
 • kopie aktuální smlouvy o založení běžného bankovního účtu, popř. kopie výpisu,
 • projekty obsahující ediční činnost odborné posudky dvou prokazatelně nezávislých recenzentů, do rozpočtu je nutné uvést náklady na výrobu publikace (na tiskařské práce, grafické práce, honoráře atd.), rozsah publikace (formát + počet stran), náklad (počet výtisků), informace o způsobu distribuce včetně předpokládané prodejní ceny.