Pardubický kraj - Startovací vouchery

Pardubický kraj - Startovací vouchery


Zvažujete podnikání a hledáte možnosti podpory nových podnikatelských záměrů?

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje

Podprogram: Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity – Startovací vouchery

Pardubický kraj

 

Cíl programu:

 • Cílem udělení startovacích voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.
 • Záměrem programu je být komplementární k programům subjektů působících v Pardubickém kraji, které realizují programy zaměřené na vytvoření životaschopných business plánů začínajících podnikatelů.

Kdo může žádat:

 • Podnikatelské subjekty podnikající méně než 1 rok a podnikatelské subjekty podnikající 1-3 roky (rozhodným datem je datum zápisu do obchodního, nebo živnostenského, případně jiného registračního rejstříku).
 • V případě podnikatelských subjektů podnikajících méně než 1 rok je možné vybírat z podporovaných aktivit kategorie A nebo B (investiční i neinvestiční aktivity, popř. jejich kombinace).
 • U podnikatelských subjektů podnikajících 1-3 roky je možné vybírat z podporovaných aktivit kategorie B (neinvestiční aktivity).

Podporované oblasti:

 • Podporované aktivity kategorie A – neinvestiční aktivity
  • Např: služby externích expertů – mentoring apod.,
  • poradenské služby – právní služby, finanční poradenství, dotační poradenství,
  • standardní tréninkové a školící kurzy,
  • konferenční poplatky, účastnické poplatky na veletrzích,
  • průzkum trhu/marketingová strategie – zpracování analýzy potenciálních zákazníků a
  • strategie efektivního zacílení na stávající a potenciální zákazníky ve vazbě na navržený
  • nový/inovovaný produkt firmy,
 • Podporované aktivity kategorie B – investiční aktivity
  • Např: technologická zařízení,
  • dlouhodobý nehmotný majetek,
  • pořízení specializovaného software v hodnotě nad 60 tis. Kč,
  • digitalizace provozu (např. datové sítě),
  • zařízení stavby a základní vybavení pro potřeby podnikání,

Výše a míra podpory:

 • Alokace: 1 000 000 Kč
 • Minimální výše podpory: 20 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory: 200 tis. Kč.
 • Požadovaná výše dotace na investiční aktivity nesmí přesáhnout 50 % z celkové požadované výše dotace.
 • Projekty, které budou realizovány na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy mohou získat podporu až 80 % způsobilých výdajů s vlastní spoluúčastí minimálně 20 %.
 • Ostatní žadatelé z Pardubického kraje mohou získat podporu až 60 % způsobilých výdajů s vlastní spoluúčastí minimálně 40 %.

Termín výzvy:

 • od 11. 10. 2021 do 27. 10. 2021 do 12.00 hodin

Ostatní podmínky:

 • Sídlo žadatele a místo realizace projektu musí být na území Pardubického kraje.
 • Žadatel může v rámci této výzvy předložit jen jednu žádost o podporu.
 • Za podnikatelský subjekt se považuje právnická osoba a fyzická osoba podnikající, tj. osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).
 • Podnikatelský subjekt musí prokázat působnost (tj. mít sídlo nebo provozovnu zapsanou ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v živnostenském rejstříku nebo v jiném zákonem ustanoveném rejstříku) na území Pardubického kraje.
 • V případě, kdy je žadatelem fyzická osoba podnikající a zároveň je studentem školy, která má sídlo/pobočku na území Pardubického kraje, může žadatel (podnikající student) prokázat působnost v Pardubickém kraji potvrzením o studiu s adresou školy.
 • Příjemce dotace smí na vlastní spoluúčast získat další dotace z jiného zdroje EU nebo ČR.
 • Celkový součet obdržených dotací však nesmí přesáhnout 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Způsobilé výdaje:

 • Aby mohly být náklady považovány v kontextu projektu za přijatelné, musí:
  • být nezbytné pro realizaci projektu,
  • být vynakládány v souladu s podmínkami pro poskytování podpory,
  • být skutečně vynaloženy, být zachyceny v účetnictví na účetních dokladech příjemce,
  • být identifikovatelné a ověřitelné a podložené prvotními doklady,
  • být vynaloženy po termínu podání žádosti o poskytnutí podpory.

Přílohy žádosti:

 • Vyplněný model Lean Canvas
 • Potvrzení o absolvování povinné konzultace podnikatelského projektu
 • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu „de minimis“ ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
 • Písemné čestné prohlášení žadatele (součástí žádosti),
 • Kopie zakladatelských dokumentů žadatele, též stanovy, statut (pokud byly vydány),
 • Originál nebo ověřená kopie platného výpisu (ne starší 3 měsíců) z obchodního nebo živnostenského, případně jiného registračního rejstříku (při osobním podání může být pořízena kopie platná pro podání žádosti),
 • kopie dokladu o založení běžného účtu žadatele nebo čestné prohlášení s údaji o běžném účtu.