Středočeský kraj - Turistická informační centra

Středočeský kraj - Turistická informační centra


Chcete modernizovat turistické informační centrum?

Program 2022 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu

Středočeský kraj

 

Cíl programu:

 • Hlavním cílem je modernizovat TIC, zkvalitnit jejich poskytované služby, rozšířit nabídku poskytovaných produktů a zlepšit propagaci Středočeského kraje.

Kdo může žádat:

 • IC působící ve Středočeském kraji s celoročním provozem, které shromažďuje a poskytuje nejen turistické informace o dané lokalitě pro návštěvníky i rezidenty, pořádá nebo spolupracuje s jinými subjekty při realizaci kulturně – společenských akcích, podílí se na tvorbě propagačních materiálů
  • obce, právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které provozují IC na území Středočeského kraje.

Podporované oblasti:

 • Digitalizace či modernizace IC
  • Webové stránky TIC a činnosti s tím související: tvorba, responzibilita a aktualizace webových stránek a vytváření jejich jazykových mutací
  • podpora multimediálních produktů a moderních technologií v oblasti cestovního ruchu vztahujících se k dané turistické oblasti, např. mobilní průvodce (vč. jazykových mutací), navigační systémy (pravidelná terénní aktualizace informací pro databázi TIC, GPS), interaktivní naučné stezky, tvorba nového turistického produktu
  • vzdělávání zaměstnanců TIC
 • Podpora provozu a propagace TIC – doprovodná infrastruktura
  • Elektromobilita, orientační ukazatele, cykloturistika (odpočívadla, stojany), propagační materiály

Výše a intenzita podpory:

 • max. výše požadované dotace:
  • digitalizace či modernizace IC: 100 000 Kč
  • Podpora provozu a propagace TIC: 100 000 Kč
 • min. spoluúčast: 10 % z celkových uznatelných nákladů činnosti IC
 • alokace programu: 1 500 000 Kč.

Termín výzvy:

 • od 9. prosince 2021 od 09:00 hodin do 3. ledna 2022 do 16:00 hodin

Ostatní podmínky:

 • Žadatel může v rámci Programu podat pouze jednu žádost do jednoho Tematického zadání, ale do více aktivit.
 • Dotaci nelze na činnost IC z tohoto Programu poskytnout, je-li na činnost IC poskytnuta dotace z jiného dotačního titulu z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.
 • Dotace není poskytována na finanční náklady činnosti IC spočívající v uhrazené dani z přidané hodnoty v souvislosti s činností IC, je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s činností IC nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004/ Sb.
 • Žadatelé o dotaci musí být přímo odpovědní za koordinaci přípravy a tvorby projektu.

Způsobilost výdajů:

 • Uznatelné náklady na činnost IC jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s činností IC od 1. 1. 2022.
 • Oblast: Digitalizace či modernizace IC
  • responzibilita webu, online marketing, pořízení stojanů či informačních panelů, vydávání tištěného měsíčníku, čtvrtletníku nebo občasníku s plánovanými akcemi v okolí a využívání dalších nástrojů propagace, nákup počítačové techniky pro modernizaci IC apod.
 • Oblast: Vybudování doprovodné infrastruktury
  • zřízení dobíjecí stanice pro elektrokola, orientačních ukazatelů, odpočívadel a stojanů na kola či vybavení cyklotras a cyklostezek apod.
 • Nezpůsobilé výdaje
  • náklady za zboží či služby, které nesouvisí s realizací projektu, nákup věcí určených pro osobní spotřeby, nákup nábytku a zařízení, nájmy, náklady na energie (elektřina, plyn), platby za telefony, internet, poštovní služby, platby za pohonné hmoty, náklady na občerstvení apod.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Položkový rozpočet projektu.
 • Plná moc s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele nebo ověřená kopie uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci.
 • Doklad o prokázání vztahu k prostorám, kde je TIC provozováno (např. výpis z katastru nemovitostí, který může být pořízený na internetu, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti, kopie nájemní smlouvy, kopie zřizovací listiny, je-li žadatelem příspěvková organizace obce, které byl objekt předán k hospodaření apod.)
 • Kopie platného certifikátu Jednotné klasifikace TIC vydaného Asociací turistických informačních center České republiky nebo kopie dokladu o zahájení procesu certifikace TIC.
 • Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
 • Apod.