Středočeský kraj - Obnova památek a kultury

Středočeský kraj - Obnova památek a kultury


Hledáte možnosti podpory na obnovu kulturních památek?

Program 2022 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Středočeský kraj

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je podpora obnovy kulturních památek definovaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na účely obnovy kulturních památek a obnovy památek určených ke společenskému využití. Dotace přispívají k obnově kulturních památek na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Středočeského kraje.

Kdo může žádat:

 • vlastník památky, která se nachází na území Středočeského kraje

Podporované oblasti:

 • Tematické zadání Obnova kulturních památek
  • Projekty splňující alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita akce/projektu, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce/projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí, uchování památkové hodnoty.
  • Podporované aktivity:
   • stavebně historický průzkum včetně digitální podoby, dendrochronologický průzkum, stratigrafie, digitální zaměření kulturních památek,
   • záměr na restaurování kulturní památky s podmínkou zahájení vlastních restaurátorských prací max. do 5 let od jeho vyhotovení,
   • průzkum biotického napadení, restaurátorský průzkum s podmínkou zahájených prací na projektu celkové obnovy kulturní památky.
  • Prioritou jsou stavebně historické průzkumy a jejich digitalizace, dendrochronologické průzkumy, stratigrafie a digitální zaměření kulturních památek.

 

 • Tematické zadání Obnova památek určených ke společenskému využití
  • Projekty splňující alespoň některé z následujících kritérií: využití objektu pro spolkový a společenský život regionu (reference o stávajícím a budoucím využití), dopravní dostupnost objektu pro nejširší veřejnost, dokončená etapa, vícezdrojové financování, naléhavost opravy, připravenost akce/projektu, popis možnosti spolkového využití po ukončení akce/projektu, způsob užívání památky v posledních třech letech.
  • Podporované aktivity:
   • akce/projekty obnovy nemovitých kulturních památek, s výjimkou drobných objektů v krajině (sochy, smírčí kříže, boží muka atp.)

Výše a míra podpory:

 • Minimální výše požadované dotace:
  • a) Obnova kulturních památek 10 000 Kč
  • b) Obnova památek určených ke společenskému využití 500 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace:
  • a) Obnova kulturních památek 300 000 Kč
  • b) Obnova památek určených ke společenskému využití 4 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele:
  • a) Obnova kulturních památek 40 %
  • b) Obnova památek určených ke společenskému využití 20 %
 • Celková alokace programu: 35 000 000 Kč
  • Obnova kulturních památek 7 500 000 kč
  • Obnova památek určených ke společenskému využití 27 500 000 Kč 

Termín výzvy:

 • od 9. prosince 2021 od 9:00 hodin do 3. ledna 2022 do 16:00 hodin

Ostatní podmínky:

 • Žadatel může dle tohoto Programu podat pouze jednu žádost v rámci jednoho Tematického zadání, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.
 • Jednu akci/jeden projekt dle tohoto Programu není možné podporovat z více dotačních titulů (Fondů) Středočeského kraje.
 • Dotaci z Programu je možné poskytnout na akce/projekty spolufinancované ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie, Fondů EHP/Norska a obcí.
 • Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt investičního charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem a neinvestičním charakterem.
 • Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda poskytnutá dotace z Programu na základě jeho žádosti nezakládá či zakládá veřejnou podporu.
 • V případě Tematického zadání Obnova kulturních památek musí být akce/projekt ukončena v termínu stanoveném smlouvou, a to nejdéle do jednoho roku od oboustranného podpisu smlouvy.
 • V případě Tematického zadání Obnova památek určených ke společenskému využití je termín ukončení akce/projektu do 31. 12. 2023.

Způsobilé výdaje:

 • Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací akce/projektu od 1. 1. 2022 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu, na které byla příjemci dotace poskytnuta.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Doklad osvědčující legální existenci žadatele, je-li žadatel právnickou osobou nebo je-li fyzickou osobou, která podává žádost o dotaci v rámci své podnikatelské činnosti. Je-li žadatelem obec, doklad osvědčující legální existenci žadatele nepředkládá.
 • Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu. Je-li žadatelem obec, je povinnou přílohou žádosti kopie usnesení zastupitelstva obce o provedené volbě starosty nebo primátora.
 • Doklad o bankovním účtu žadatele, tj. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu nebo originál potvrzení banky o vedení běžného účtu žadatele.
 • Kopie dokladu osvědčujícího vlastnické právo k památce:
  • a) jde-li o nemovitost, kopie výpisu z katastru nemovitostí, kopie snímku katastrální mapy, popřípadě kopie geometrického plánu,
  • b) v případě, že jde o věc, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, lze listinu prokazující vlastnictví věci nahradit čestným prohlášením žadatele.
 • Kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádána dotace, vydaného příslušným orgánem státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, případně nařízení prací orgánem památkové péče či stavebním úřadem.
 • Kopie posudku statika v případě, že se jedná o havarijní stav konstrukcí objektu.
 • Kopie stavebního povolení či ohlášení, případně kopie žádosti o stavební povolení nebo ohlášení.
 • Položkový rozpočet akce/projektu.

A další