Středočeský kraj - Rozvoj destinačních managementů

Středočeský kraj - Rozvoj destinačních managementů


Chcete rozvíjet organizace destinačního managementu ve Středočeském kraji?

Program 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

Středočeský kraj

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je rozvoj a fungování organizací destinačního managementu (DMO) ve Středočeském kraji.

Kdo může žádat:

 • Organizace destinačního managementu (DMO) působící (zcela nebo zčásti) ve Středočeském kraji
  • Destinační společnost:
   • musí splňovat definici destinační společnosti včetně aktivit
   • musí splňovat definici destinační společnosti včetně počtu obcí nebo rozlohy
   • musí mít ve svém rozhodovacím orgánu zastoupení podnikatelského sektoru a NNO, které působí v oblasti cestovního ruchu
   • má některou z doporučených právních forem

Podporované oblasti:

 • rozvoj turistické nabídky
 • vydávání letních a zimních turistických novin turistického regionu
 • rozvoj služeb a zboží spojených se zajištěním činnosti a propagací DMO

Výše a míra podpory:

 • max. výše dotace:
  • pro oblastní DMO působící ve Středočeském kraji: 300 000 Kč
  • pro oblastní DMO působící zčásti ve Středočeském kraji: 150 000 Kč
  • pro lokální DMO působící ve Středočeském kraji: 150 000 Kč
 • min. spoluúčast: 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu
 • alokace programu: 7 000 000 Kč

Termín výzvy:

 • od 9. prosince 2021 od 09:00 hodin do 3. ledna 2022 do 16:00 hodin

Ostatní podmínky:

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost z tohoto Programu.
 • Akce/projekt musí být ukončen/a v termínu stanoveném smlouvou, a to nejdéle do konce kalendářního roku 2022.
 • Dotaci nelze na akci/projekt z tohoto Programu poskytnout, je-li na akci/projekt poskytnuta dotace z jiného dotačního titulu z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.
 • Příjemce může zahájit realizaci akce/projektu ještě před podpisem smlouvy, respektive před rozhodnutím Zastupitelstva, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace příjemci.
 • Příjemce je povinen předložit v určeném termínu povinné dokumenty pro přípravu a podpis smlouvy. Tyto dokumenty stanoví Odbor regionálního rozvoje. V případě nedoložení těchto dokumentů v daném termínu nebude s příjemcem smlouva uzavřena.
 • Příjemce je povinen předložit zároveň s vyúčtováním potvrzení o absolvování zástupce DMO na jednom školení k systému naplňování datového skladu v období platnosti smlouvy.

Způsobilost výdajů:

 • Uznatelné náklady projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací projektu od 1. 1. 2022.
 • Způsobilé výdaje:
  • náklady na rozvoj turistické nabídky,
  • náklady na vydávání letních a zimních turistických novin turistického regionu (turistické noviny musí obsahovat pouze informace pro návštěvníky a turisty),
  • nákup služeb a zboží spojených se zajištěním činnosti a propagací DMO (např. sběr a zpracování dat, tvorba produktů vč. marketingu, výroba, grafická úprava, překlady internetových stránek, tiskovin, jiných propagačních materiálů a jejich korektury, tisk propagačních materiálů, a atd.),
  • náklady na pořízení multimediálních prezentací, fotografií od profesionálních fotografů vhodných pro cestovní ruch včetně licencí (podmínkou jsou autorská práva i pro Středočeský kraj a Středočeskou centrálu cestovního ruchu, příspěvkovou organizaci pro komerční i nekomerční využití),
  • náklady na zajištění fam a presstripů,
  • náklady na školení, studijní cesty, workshopy, fóra pro podnikatele v CR,
  • nákup HW a SW souvisejícího s realizací akce/projektu (neinvestičního charakteru),
  • náklady na správu webových stránek, webhosting domén,
  • poplatky za veletrhy – plocha, expozice, náklady na ubytování a cestovní náklady na veletrzích a prezentačních akcí (pouze v případě, že se bude DMO prezentovat samostatně, nikoliv na stánku Středočeského kraje či jiných krajů),
  • atd.
 • Nezpůsobilé výdaje
  • např. nájmy (vyjma plochy expozice), energie, platby za telefony, internet, pohonné hmoty, občerstvení, poplatky za veletrh, expozice a náklady na ubytování i ostatní cestovní náklady, poplatky za ochranné známky, členské poplatky, nákupy pozemků a budov, investiční výdaje, …

Povinné přílohy k žádosti:

 • Kopie výpisu z veřejného rejstříku právnických osob, který může být pořízen prostřednictvím internetu.
 • Položkový rozpočet akce/projektu v kalendářním roce 2021.
 • Seznam obcí, zapojených do činnosti DMO.
 • Mapu s rozlišením dle katastrálního území obcí s vyznačením zapojených obcí.
 • V případě, že se jedná o členství výpis např. ze spolkového rejstříku nebo jiného typu rejstříků vedených soudem, ze kterého je zřejmé, že je obec členem např. z.s., nebo jiné právnické osoby, která žádá o certifikaci jako DMO.
 • V případě, že se jedná o partnerství smlouvu o partnerství podepsanou starostou obce/města, na základě které bude obec/město souhlasit s partnerství v DMO a tím i s poskytnutím katastrálního území obce/města pro činnost DMO v cestovním ruchu.
 • Plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na základě plné moci.
 • Řádně odeslaná a zaevidovaná žádost pro DMO nebo doložení platného certifikátu v rámci Kategorizace DMO.
 • Atd…